Montawan / 12 มิถุนายน 2563 / Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ "รางวัลโล่เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ได้แก่
          - รางวัลหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยที่มีค่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการอ้างอิงถึงกับลำดับของบทความที่ถูกอ้างถึง (H-index) สูงที่สุด ประจำปี พ.ศ.2562 
          - รางวัลหน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลรวมของจำนวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี พ.ศ.2562 “สูงสุดอันดับที่สอง”

มอบไว้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

Print
4713

Categories

Archive