เอกสารเกี่ยวกับนิสิต

เอกสาร ดาวน์โหลด
คำร้องขอถอนรายวิชา (กบ.116)
คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต (กบ.112)
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ (ทบ.113)
คำร้องขอเรียนแทน (กบ.110)
คำร้องทั่วไป (กบ.110)
ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ปี 1)
คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก-วิชาโท (กบ.115)
แบบฟอร์มใบลาสำหรับนิสิต 

 

เอกสารเกี่ยวกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมในการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคารกรณีที่ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์

 

เอกสารเกี่ยวกับอาจารย์

เอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2561
สมอ.08 (แบบฟอร์มอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตร)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนประวัติและผลงานอาจารย์ (CV)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการกรอกผลการตัดเกรด pdf / excel
คู่มือการใช้งานระบบรับทราบหลักสูตร ระดับสถาบัน (CHECO)
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร

 

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

แบบฟอร์มโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

เอกสาร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเข้าร่วมประชุมวิชาการ เสนอผลงาน ในต่างประเทศ โดยขอรับทุนอื่น
แบบฟอร์มขอทุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ทุนโครงการฯ
แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น
แบบฟอร์มแจ้งสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา
แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา
แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงานวิจัย
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิจัย