ทุนวิจัย

11 มิ.ย. 2023

ขอเชิญ เสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566

          ขอเชิญ บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประธานชมรมวิทยาศาสตร์ มศว ประธานหลักสูตร ประธานรุ่น หรือตัวแทนศิษย์เก่า พิจารณา เสนอชื่อศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มศว) เพื่อรับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566”

          ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2566 (ส่งเอกสารการเสนอชื่อฯ ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ดูวันประทับตรา) หรือทางอีเมล์ pornthipb@g.swu.ac.th หรือ thammanoon@g.swu.ac.th

          - ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก
          - แบบเสนอชื่อ (word/pdf)
          - แบบกรอกประวัติและผลงาน (word/pdf)

 

ติดต่อสอบถาม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 02-6495000 ต่อ 18438 หรืออีเมล์ pornthipb@g.swu.ac.th หรือ thammanoon@g.swu.ac.th

Print

Number of views (1814)      Comments (0)

Tags: