ทุนวิจัย

24 ม.ค. 2024

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับการพิจารณาเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร” ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 28 เมษายน เป็นประจำในทุกปีนั้น ในปีการศึกษา 2566 ส่วนกิจการนิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น มีผลงานในเชิงประจักษ์ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าคณะ และมหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้มีการมอบรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร" ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย นี้

          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

          1. เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากทุกหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยครีนครินทรวีโรฒ
          2. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวีโรฒ
          3. เป็นผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวีโรฒ ในระหว่างที่ได้รับการพิจารณา
          4. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป
          5. เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน/วิชาชีพ หรือ เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยหรือในระดับนานาชาติ
          6. เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติการถูกลงโทษหรือต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดหรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวน

          ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ภาควิชาเสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการคัดเลือกรับรางวัลฯ พร้อมแนบรายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังประกาศ ส่งมายัง “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ หรือ E-mail :  pornthipb@g.swu.ac.th” ภายในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อส่งไปยังส่วนกิจการนิสิต มศว ต่อไป 

          ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
          - ประกาศ
          - รายการเอกสารที่ต้องส่ง
          - แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ
          - แบบประวัติ/ผลงาน

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438 อีเมล์ pornthipb@g.swu.ac.th , thammanoon@g.swu.ac.th

Print

Number of views (1181)      Comments (0)

Tags: