en-USth-TH

ประชาสัมพันธ์

          ด้วย  คุณแม่บุญส่ง  ณ  บางช้าง  มารดาของ นางสาวอัญชลีรัตน์  บุญชินวุฒิกุล  ข้าราชการสังกัดสำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์  ตำแหน่งเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์  ได้ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ  วัดมโนรม  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่
วันที่  ๒ – ๖  กันยายน  ๒๕๕๗  

          โดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  ในวันที่  ๔ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๙.๓๐ น.  และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ในวันที่  ๗  กันยายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

          ทั้งนี้จะมีรถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัยเพื่อรับ – ส่งผู้เดินทางร่วมงานในวันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๗  บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)  เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.  

 

( อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง )

  กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน

วันที่ กิจกรรม
3 กันยายน 57    คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  และนิสิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  เข้าร่วมฟังการบรรยายประกอบการสาธิตการแสดงโขนหัวข้อ  “Aesthetics in Viewing Thai Classical Masked Dance”  ในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิยาลัยครบ  36  ปี  มสธ. “สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเชียน” เพื่อให้บริการความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ในวันพุธที่  3  กันยายน  2557 เวลา  10.00 – 18.30 น.

 


  กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ กิจกรรม
12-15 สิงหาคม 57
ปฐมนิเทศน์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2557   โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ มศว ปีการศึกษา 2557
18 สิงหาคม 57   วันเปิดภาคการศึกษา 1/2557
20 สิงหาคม 57   ประชุมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
  ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
22 สิงหาคม 57   วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
  บรรยายธรรม โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
28 สิงหาคม 57   โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

  Read More
 • ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

  ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

    รายละเอียด
  แบบฟอร์มการขอรับสมัคร
   

   

 • ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

  ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

     http://rri.trf.or.th

ทุน สถานะทุน ประกาศรายชื่อ
  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุน รายชื่อผู้เข้ารับทุน
  โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท–เอก และระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7  ปีการศึกษา 2557  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับข้าราชการครู ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้รับทุน รายชื่อผู้รับทุน
  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)  ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุน รายชื่อผู้เข้ารับทุน
  โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 (5th SAST Research Professional Development Project) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 

     

          ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับ นิสิตสาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่ได้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย สำหรับงานประกวดโครงการ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) THAILAND INOVATION AWARD 2014 (TIA)  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสรานครินทร์  ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

( รายละเอียดเพิ่มเติม )

 

 

 
        ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในพิธีมอบรางวัล เนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 ได้แก่

1. รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ เเละคณะ รางวัลระดับดีเยี่ยม ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการวินิจฉัย การติดเชื้อวัณโรค ชนิดไมโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส ด้วยดีเอ็นเอเซ็นต์เซอร์"

2. รศ.ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เเละคณะผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาวิธี Loop-mediated isothermal amplification เพื่อการตรวจเชื้อวิบริโอสปีชีส์ต่างๆ ในสัตว์น้ำ"

3. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน รางวัลระดับดีเด่น วิทยานิพนธ์เรื่อง "การวิจัยเเละพัฒนาความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูโดยใช้เทคนิคการเสริมพลัง"
 

     ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวมัลลิกา มะกรวัฒนา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม "An excellent award for oral presentation" สาขา Science and Technology ในหัวข้อเรื่อง "Problem Species in the Genus Annulohypoxylon (Xylariaceae)"

     จากการเข้าร่วมเสนอผลงานการประชุมวิชาการ "International Graduate Research Conference 2013"
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

 

 

Current Articles | Archives | Search

3 กันยายน 2557
มารดาของนางสาวอัญลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
By Montawan Chorchomkasem @ 11:37 :: 2 Views
ด้วย คุณแม่บุญส่ง ณ บางช้าง (มารดาของนางสาวอัญลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์) ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแ...
Read More..
1 กันยายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4536, (1) 7-4585 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 17:32 :: 13 Views
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อ...
Read More..
25 สิงหาคม 2557
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By Montawan Chorchomkasem @ 15:11 :: 14 Views
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาม 2557 เวลา 11.30 – 16.30 น. หอประชุมใหญ่ ...
Read More..
23 สิงหาคม 2557
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
By Montawan Chorchomkasem @ 0:10 :: 8 Views
พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ตั้งอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บนชั้น 17 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 19 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประส...
Read More..
21 สิงหาคม 2557
วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By Montawan Chorchomkasem @ 0:28 :: 22 Views
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม "โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำป...
Read More..
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

ภาพกิจกรรมล่าสุด

14082012
14082011
14082010
1408209