en-USth-TH

 • โครงการทุนอุดหนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4
  Published by Admin - 27 Apr 2015

  ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558" ครั้งที่ 4 "ประเภทโครงการชุด" และ "ประเภทโครงการริเริ่มแบบกำหนดทิศทาง" ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการ (ว1-ด) สำหรับโครงการเดี่ยว หรือ (ว1-ช, ว1-ด) สำหรับโครงการชุด ผ่านทางภาควิชามายัง "ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์" ตามแบบฟอร์ม วท 501 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 • การบรรยายพิเศษ "Dream don't work, Unless you Do"
  Published by Admin - 27 Apr 2015

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สถิติ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม "การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Dream don't work, Unless you Do" วิทยากรโดย คุณวิธพล เจาะจิตต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 10-414 ชั้น 4 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสได้รับฟัง เรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การธนาคาร เพื่อแนะแนวสายอาชีพจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง เพื่อต่อยอดความคิดของนักศึกษาให้มีความหลากหลายมากขึ้น


 • โครงการชิมขนม ชมดอกไม้ไทย
  Published by Admin - 27 Apr 2015

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการชิมขนม ชมดอกไม้ไทย" ชมสาธิตการทำขนมไทย และการเพ้นท์กระเป๋าผ้า ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ โถงล่างชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2558
  Published by Admin - 21 Apr 2015

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความประพฤติดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป และขาดแคลนทุนทรัพย์ สมัครขอรับทุนการศึกษา "ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2558"

  รายละเอียดการสมัคร

  ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุน สามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่ "งานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์" โทร 02-649-5000 ต่อ 18438 กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 27 เมษายน 2558


 • โครงการ “นิสิตไทย ใส่ใจธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
  Published by Admin - 28 Jan 2015

  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “นิสิตไทย ใส่ใจธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2558 โดยมีฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่ ฐานกิจกรรมที่ 1 การขยายพันธุ์พืช / ฐานกิจกรรมที่ 2 การเลี้ยงเป็ดและผลผลิตไข่เค็ม / ฐานกิจกรรมที่ 3 การปลูกพืชแบบไร้ดิน (Hydroponics) / ฐานกิจกรรมที่ 4 การปลูกและผลิตผักปลอดสารพิษ / ฐานกิจกรรมที่ 5 การผลิตเห็ดฟางทั้งนี้ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02-6495000 ต่อ 21204 : รายละเอียด


 

22 เมษายน 2558

          โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศนิิสิตคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2557" ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้อง 19-501 และ ห้อง 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-6495000 ต่อ 18438

 
10 เมษายน 2558

          โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตร

          งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตร" วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร

            สมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2558 (กรุณา Login ก่อนทำการสมัครด้วย account อีเมลของ g.swu.ac.th)
            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
1 เมษายน 2558

          โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF
              
               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF" ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

               ทั้งนี้ เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://train.swu.ac.th/ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 120 คน

 

25 มีนาคม 2558

          โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math Toolbox สำหรับการสอนคณิตศาสตร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณและการวาดกราฟทางคณิตศาสตร์)
              
              ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญคณาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math Toolbox สำหรับการสอนคณิตศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. ห้อง 10-316 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
          สมัครเข้าร่วมโครงการ

 
11 มีนาคม 2558

          โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 : การค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R
              
              ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 : การค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.15 น. ห้อง 19-1803 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
          สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

  การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Read more
   
  ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อเป็นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ...

Read more 
   
  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 
   

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
   

 

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

   

  ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่


   http://rri.trf.or.th

     

โครงการ ทุนดี-Science

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา "โครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)" จำนวน 14 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท (แบ่งจ่ายทุนการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษา) ทั้งนี้ นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ "ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์" ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18432, 18435

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครทุน
  ใบสมัครขอรับทุน
  เอกสารรับรองผู้สมัคร
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา โครงการ ทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558


  การสมัครรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

 


 

 
     

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล The JAFIA Award for young researchers 2014 ในงาน The 19th International Conference on Flow Injection Anyalysis (ICFIA) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ACROS Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ “รางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2014 (สาขาเคมีวิเคราะห์)” โดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558

 

Current Articles | Archives | Search

27 เมษายน 2558
"โครงการชิมขนม ชมดอกไม้ไทย" โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By Montawan Chorchomkasem @ 13:13 :: 0 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการชิมขนม ชมดอกไม้ไทย...
Read More..
20 เมษายน 2558
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
By Montawan Chorchomkasem @ 7:04 :: 33 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยา...
Read More..
8 เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 7:34 :: 138 Views :: รับสมัครงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัต...
Read More..
2 เมษายน 2558
โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558
By Montawan Chorchomkasem @ 9:47 :: 112 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์...
Read More..
1 เมษายน 2558
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินหลักสูตร
By Montawan Chorchomkasem @ 12:40 :: 146 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินหลักสูตร...
Read More..
Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

  วารสารวิทยาศาสตร์
มศว ปีที่ 30 ฉบับที่ 2
(ธันวาคม 2557)

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2249 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128

 


Since August 18, 2014