รายละเอียดเพิ่มเติม

------------------------------------------------------รายละเอียดเพิ่มเติม 


---------------------------

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557
ห้องประชุม 19-502 และ 19-503 อาคาร 19
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 

 

ข่าวและกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 

โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง เข้าร่วม "โครงการแรกพบนิสิตใหม่ แล...

โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 คณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรม : การประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณะกรรมการประเมินแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ. 2558 –...

โครงการต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
เนื่องด้วย สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทำโครงการต้อนรับน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ อี...

โครงการทบทวนระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการทบทวนระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกาน...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (นิสิตระบบสอบตรง และระบบ Admissions) เข้าร่วม "โครงการประชุมเช...

ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ตั้งอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บนชั้น 17 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 19 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประส...ฝ่ายวางแผนและวิจัยขอประชาสัมพันธ์

ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2


  รายละเอียด 
  แบบฟอร์มการขอรับสมัคร


     ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

  http://rri.trf.or.th

 

  ประกาศรับสมัครทุนนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการหรือนักวิจัย ได้นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก

     ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทรศัพท์0 2649 5000 ต่อ 11014-11019

      รายละเอียดดังนี้

  ประกาศรับสมัครทุนใช้ประโยชน์
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับผู้ผ่านการพิจารณารับทุน)
  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย

  แบบฟอร์อมบันทึกข้อความขอส่งผลงานเพื่อรับทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 

  กลับสู่ด้านบน

 

 

   รายชื่อผู้เข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท–เอก  และระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7  ปีการศึกษา 2557 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้เข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้เข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)  ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษา โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 (5th SAST Research Professional Development Project)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

  กลับสู่ด้านบน

 

ภาพกิจกรรม
 

 

       
 

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

แนวทางการบริหารและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม
 

ประกาศ "จรรยาบรรณ" คณะวิทยาศาสตร์
 
ทำเนียบคณะวิทยาศาสตร์
 


แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
บันทึกความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์
 

  บันทึกความร่วมมือภายในประเทศ

  บันทึกความร่วมมือภายนอกประเทศ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
 

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
Hotline 
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

 
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปรับปรุงปี 2555) 
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปรับปรุงปี 2554)
Action Plan 2556
Action Plan 2555 
Action Plan 2554
Action Plan 2553
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

Science News
 
สาระน่ารู้จากงานวิจัยวิทยาศาสตร์
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
 

   คู่มือ
การกำหนด
สมรรถนะใน
ราชการพลเรือน
   
    แบบประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) 
    แบบประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI)

ฐานข้อมูลการบริหารเพื่อการตัดสินใจ
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
ภาควิชาและสำนักงาน
 
เมนูลัด...
 

   หนังสือเวียน
   ประกวด/สอบราคา
   คำสั่ง คณะวิทยาศาสตร์
   โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์
          -
ความร่วมมือระหว่างองค์กร
          - การวิจัย
          - พัฒนาบุคลากร         
          - 
พัฒนานิสิต          
          - 
บริการวิชาการ          
          -
บำรุงศิลปวัฒนธรรม          
          -
โครงการ อื่น ๆ 
   รับสมัครงาน

เครือเทา-งาม
 

แผนที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 

 

 

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University