en-USth-TH

 
โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558

Published by Admin - 22 Jul 2015

บมจ.ธนาคาร กรุงไทย เปิดรับสมัคร นิสิตระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอโครงงาน "โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปีการศึกษา 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
Published by Admin - 16 Jul 2015

สำนัก งาน ก.พ. รับสมัครบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2558 “ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ”
เปิดรับสมัคร บัดนี้ - วันที่ 17 สิงหาคม 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
Published by Admin - 14 Jul 2015

ทุน การศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ประเภททุนต่อเนื่อง "ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย" จำนวน 103 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
เปิดรับสมัคร บัดนี้ - วันที่ 20 สิงหาคม 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
ทุนการศึกษา มูลนิธีตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
Published by Admin - 14 Jul 2015

มูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เปิดรับสมัคร - วันที่ 20 สิงหาคม 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

23 กรกฎาคม 2558
         โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 : กิจกรรมหลักที่ 3 : ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองฉบับร่าง
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 : กิจกรรมหลักที่ 3 : ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองฉบับร่าง" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
          กำหนดการ

14 กรกฎาคม 2558

          โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

            สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557" ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 19-401/1 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          กำหนดการ


7 กรกฎาคม 2558

           การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
             คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วม การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 19-304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

 

  การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Read more
   
  ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อเป็นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ...

Read more 
   
  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 
   

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
   

 

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

   

  ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่


   http://rri.trf.or.th

     

โครงการ ทุนดี-Science

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา "โครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)" จำนวน 14 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท (แบ่งจ่ายทุนการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษา) ทั้งนี้ นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ "ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์" ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18432, 18435

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครทุน
  ใบสมัครขอรับทุน
  เอกสารรับรองผู้สมัคร
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา โครงการ ทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558


  การสมัครรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

 


          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวภาพิมล มั่นชวนนท์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งในผู้เล่นทีมโปโลน้ำหญิงไทย ในโอกาสได้รับ "รางวัลเหรียญทอง ประเภทกีฬาโปโลน้ำหญิง" ใน "การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28" ประเทศสิงคโปร์


   

แหล่งข่าว

29 กรกฎาคม 2558

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้แทนขายทางการแพทย์

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้แทนขายทางการแพทย์

29 กรกฎาคม 2558

รับสมัครบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์

รับสมัครบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์

RSS
123456

Current Articles | Archives | Search

28 กรกฎาคม 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 16:48 :: 24 Views
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำ...
Read More..
20 กรกฎาคม 2558
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 : กิจกรรมหลักที่ 3 : ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองฉบับร่าง
By Montawan Chorchomkasem @ 15:33 :: 37 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาส...
Read More..
20 กรกฎาคม 2558
โครงการเปิดโลกชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
By Montawan Chorchomkasem @ 15:02 :: 34 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วม "โค...
Read More..
14 กรกฎาคม 2558
โครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 13:28 :: 64 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย งานวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เข้า...
Read More..
13 กรกฎาคม 2558
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
By Montawan Chorchomkasem @ 9:58 :: 46 Views :: โครงการ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการประชาพิจา...
Read More..
Page 1 of 7First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  Next   Last   
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

  วารสารวิทยาศาสตร์
มศว ปีที่ 31 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2558)

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128

 


Since August 18, 2014