en-USth-TH

 • ขอเชิญเข้าร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2557
  Published by Admin - 17 Sep 2014

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วม งานวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 29 ก.ย. 57 เวลา 11.30 - 14.30 น. ...

  Read More

 • แจ้งการเปิดระบบการกรอกประวัติบุคลากร หลังการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว
  Published by Admin - 8 Sep 2014

  สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งการเปิดระบบการกรอกประวัติบุคลากร หลังการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว สำหรับบุคลากรที่ผลิตผลงานวิจัย ให้เข้าไปลงทะเบียน และกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่ www.uniresdb.org ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

  Read More

 • มาตรการควบคุมภายในการจัดทำ มคอ.3-7
  Published by Admin - 5 Sep 2014

  เพื่อให้การจัดทำ มคอ.3-7 ในแต่ละภาคการศึกษาและปีการศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) อันเป็นผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ...

  Read More

  กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน

วันที่ กิจกรรม
3 กันยายน 57    คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  และนิสิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  เข้าร่วมฟังการบรรยายประกอบการสาธิตการแสดงโขนหัวข้อ  “Aesthetics in Viewing Thai Classical Masked Dance”  ในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิยาลัยครบ  36  ปี  มสธ. “สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเชียน” เพื่อให้บริการความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ในวันพุธที่  3  กันยายน  2557 เวลา  10.00 – 18.30 น.
24 กันยายน 57    งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2557 วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว (เอกสารแนบ)
29 กันยายน 57   โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 เวลา 11.30 - 14.30 น. ณ ห้อง 10-204กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว


 


  กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม

 

วันที่ กิจกรรม
12-15 สิงหาคม 57
ปฐมนิเทศน์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2557   โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ มศว ปีการศึกษา 2557
18 สิงหาคม 57   วันเปิดภาคการศึกษา 1/2557
20 สิงหาคม 57   ประชุมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
  ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
22 สิงหาคม 57   วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
  บรรยายธรรม โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
28 สิงหาคม 57   โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

  Read More
 • ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

  ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

    รายละเอียด    
    แบบฟอร์มการขอรับสมัคร

 • ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

  ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

     http://rri.trf.or.th

ทุน สถานะทุน ประกาศรายชื่อ

  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

Read More

 

     

          ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับ นิสิตสาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่ได้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย สำหรับงานประกวดโครงการ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) THAILAND INOVATION AWARD 2014 (TIA)  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสรานครินทร์  ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

( รายละเอียดเพิ่มเติม )

 

 

 
        ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในพิธีมอบรางวัล เนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 ได้แก่

1. รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ เเละคณะ รางวัลระดับดีเยี่ยม ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการวินิจฉัย การติดเชื้อวัณโรค ชนิดไมโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส ด้วยดีเอ็นเอเซ็นต์เซอร์"

2. รศ.ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เเละคณะผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาวิธี Loop-mediated isothermal amplification เพื่อการตรวจเชื้อวิบริโอสปีชีส์ต่างๆ ในสัตว์น้ำ"

3. ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน รางวัลระดับดีเด่น วิทยานิพนธ์เรื่อง "การวิจัยเเละพัฒนาความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูโดยใช้เทคนิคการเสริมพลัง"
 

     ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวมัลลิกา มะกรวัฒนา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม "An excellent award for oral presentation" สาขา Science and Technology ในหัวข้อเรื่อง "Problem Species in the Genus Annulohypoxylon (Xylariaceae)"

     จากการเข้าร่วมเสนอผลงานการประชุมวิชาการ "International Graduate Research Conference 2013"
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

 

 

Current Articles | Archives | Search

17 กันยายน 2557
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
By Montawan Chorchomkasem @ 6:56 :: 7 Views
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้า...
Read More..
10 กันยายน 2557
สามีของนางวริณี จันทานนท์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
By Montawan Chorchomkasem @ 14:33 :: 9 Views
ด้วย จ.ส.อ. สุรัตน์ จันทานนท์ ถึงแก่กรรม (สามีนางวริณี จันทานนท์ ข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(ชำนาญกา...
Read More..
3 กันยายน 2557
มารดาของนางสาวอัญชลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
By Montawan Chorchomkasem @ 11:37 :: 21 Views
ด้วยคุณแม่บุญส่ง ณ บางช้าง (มารดาของนางสาวอัญชลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์) ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแ...
Read More..
1 กันยายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4536, (1) 7-4585 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 17:32 :: 63 Views
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อ...
Read More..
25 สิงหาคม 2557
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By Montawan Chorchomkasem @ 15:11 :: 32 Views
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาม 2557 เวลา 11.30 – 16.30 น. หอประชุมใหญ่ ...
Read More..
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 249 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128