en-USth-TH

   
         
ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม ปี 2558
Published by Admin - 12 May 2015

ด้วย องค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีความประสงค์ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยยาแผนปัจจุบัน ยารูปใหม่ ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วัตถุดิบทางเภสัชกรรม และชีววัตถุ ผู้สนใจสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th (เมนู "วิจัยและพัฒนา")

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
โครงการประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ
Published by Admin - 22 May 2015

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ  (Ramkhamhaeng University International Research Conference 2015 : Navigating ASEAN in a Changing World) ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2558  สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.ruirc2015.ru.ac.th

เอกสารแนบ
 
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28
Published by Admin - 22 May 2015

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัด "การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28" ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่

 

7 กรกฎาคม 2558

           การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
             คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วม การเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 19-304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

12-13 มิถุนายน 2558

           การบรรยาย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัด "การประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558" ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2558 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
             โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร) บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์" ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 - 14.30 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 (หอประชุมเล็ก) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
             ในการนี้ จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียด (กำหนดการ) ดังเอกสารแนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 18407, 18417
            กำหนดการ
            ภาพกิจกรรม
            การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

 
2-3 มิถุนายน 2558

         โครงการนำเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

             คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการนำเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557" ในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 16.20 น. ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
           - การแสดงผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ แบบบรรยายและโปสเตอร์
           - การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ (ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.))
                  สไลด์ประกอบการบรรยาย
           - การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ โดย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ (รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.))
                  สไลด์ประกอบการบรรยาย
           - การมอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิต
           - กิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  กำหนดการ และ รายละเอียดโครงการ

 

30 พฤษภาคม 2558

         งานคืนสู่เหย้า วิทยาศาสตร์ มศว 2558

             ชมรมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าร่วม "งานคืนสู่เหย้า วิทยาศาสตร์ มศว 2558" ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงาน(โต๊ะจีน) ราคา 600 บาท ได้ที่ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558 (รับบัตรหน้างาน)
            อนึ่ง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว" เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153

 

 

 

  การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Read more
   
  ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อเป็นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ...

Read more 
   
  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 
   

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
   

 

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

   

  ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่


   http://rri.trf.or.th

     

โครงการ ทุนดี-Science

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา "โครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)" จำนวน 14 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท (แบ่งจ่ายทุนการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษา) ทั้งนี้ นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ "ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์" ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18432, 18435

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครทุน
  ใบสมัครขอรับทุน
  เอกสารรับรองผู้สมัคร
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา โครงการ ทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558


  การสมัครรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

 


          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวภาพิมล มั่นชวนนท์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งในผู้เล่นทีมโปโลน้ำหญิงไทย ในโอกาสได้รับ "รางวัลเหรียญทอง ประเภทกีฬาโปโลน้ำหญิง" ใน "การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28" ประเทศสิงคโปร์


   

แหล่งข่าว

06 กรกฎาคม 2558

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 อัตรา

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  1 อัตรา

23 มิถุนายน 2558

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

19 มิถุนายน 2558

บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

 

19 มิถุนายน 2558

บริษัท คอนแนลล์ บราเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับบัณฑิตจบใหม่เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง Regulatory Affairs Assistant

บริษัท คอนแนนล์ บราเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับบัณฑิตจบใหม่เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง Regulatory Affairs Assistant

09 มิถุนายน 2558

(ขยายเวลา) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินราย ได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี

RSS

Current Articles | Archives | Search

2 กรกฎาคม 2558
โครงการเปิดบ้านสีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558
By Montawan Chorchomkasem @ 16:42 :: 23 Views
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วม "โครงการเปิดบ้านสีเหลือง" ในวันจันทร์ท...
Read More..
25 มิถุนายน 2558
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 – 2503 และ (2) 7 – 2504 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 14:52 :: 47 Views :: รับสมัครงาน
ตำแหน่งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2503ตำแหน่งที่ 2 นักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2504สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์อั...
Read More..
25 มิถุนายน 2558
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5057 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 14:51 :: 64 Views :: รับสมัครงาน
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5057สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสน...
Read More..
24 มิถุนายน 2558
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2496 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 10:37 :: 17 Views :: รับสมัครงาน
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2496สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์อัตราเงินเดือน 16,360 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำเร็จการ...
Read More..
19 มิถุนายน 2558
รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7 – 5059 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 14:40 :: 92 Views :: รับสมัครงาน
ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5059สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
Read More..
Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last   
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

  วารสารวิทยาศาสตร์
มศว ปีที่ 31 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2558)

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128

 


Since August 18, 2014