en-USth-TH

 
How to give a presentation for a conference

Published by Admin - 2 Sep 2015

ฝ่ายวิจัยขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “How to give a presentation for a conference” บรรยายโดย Dr.Gregory Heness ตำแหน่ง Senior lecturer at University of Technology Sydney มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตในระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 14.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 19-401/1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

สมัครเข้าร่วมโครงการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 กันยายน 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายวิจัย : 02-6495000 ต่อ 18427

     
 
ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เพื่อบุคคลทุพพลภาพ ปี 2558

Published by Admin - 1 Sep 2015

มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อขอรับทุน "ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เพื่อบุคคลทุพพลภาพ" ปี 2558 (ทุพพลภาพทางการมองเห็น, การได้ยิน และการเคลื่อนไหว) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 และทุพพลภาพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2558

สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ผ่านภาควิชามายัง "อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ"
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18417 (คุณอรวรรณ)

     
 
ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Published by Admin - 1 Sep 2015

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อขอรับทุน "ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558" สำหรับนิสิตทุกสาขา/ชั้นปี ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความประพฤติดีและมีฐานะยากจน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2558

สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ผ่านภาควิชามายัง "อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ"
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18417 (คุณอรวรรณ)

     
 
โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2559

Published by Admin - 1 Sep 2015

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2559" (CERN : The European Organization for Nuclear Research) ณ สมาพันธรัฐสวิส (ระยะเวลา 8 - 12 สัปดาห์)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://thaicern.slri.or.th/ หรือ โทร. 044-217040 ต่อ 1444 (คุณอุมารัชนี)
เอกสารแนบ

     
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

Published by Admin - 1 Sep 2015

คณะวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ผ่านการคัดเลือก

     
 
ทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2558

Published by Admin - 31 Aug 2015

กองวิเทศสัมพันธ์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เพื่อรับทุน “ทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2558" ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (Spring Semester 2016) (ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559)
เปิดรับสมัครบัดนี้ - 17 กันยายน 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

Published by Admin - 24 Aug 2015

ด้วย บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จำนวน 86 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท
เปิดรับสมัครบัดนี้ - 11 กันยายน 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560

Published by Admin - 21 Aug 2015

คณะวิทยาศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 ในการนี้ จึงขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน มายังฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

ภายในวันที่ 21 กันยายน 2558 (เพื่อจัดส่งให้ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 ตามที่สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยกำหนด)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ : 02-649-5000 ต่อ 18427

     
 
โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558

Published by Admin - 22 Jul 2015

บมจ.ธนาคาร กรุงไทย เปิดรับสมัคร นิสิตระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอโครงงาน "โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปีการศึกษา 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

25 สิงหาคม 2558

         โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

          กำหนดการ

 
21 สิงหาคม 2558

         โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          กำหนดการ
          รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : สำนักงานคณบดี โทร. 18407, 18417

 
21 สิงหาคม 2558

         โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมตักบาตรอาหารแห้งและถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ "เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันที่ 22 สิงหาคม)" ใน "โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 7.00 - 10.30 น. ณ โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
         รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต โทร. 02-6495000 ต่อ 18404, 18438

 
19 สิงหาคม 2558

           โครงการปฐมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ ห้อง 19 – 501, 502, 503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

           กำหนดการ
           สอบถามเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต โทร. 02-6495000 ต่อ 18404, 18438

 
14 สิงหาคม 2558

          โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสม

            ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : โครงการย่อยที่ 3 "โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสม" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.30 น.

           ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่อีเมล์ yanin@g.swu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 11 ส.ค. 2558 (ก่อน 12.00 น.)

 
3 - 7 สิงหาคม 2558

           โครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่
             ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วม “โครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่” ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 19-501, 19-502 และ 19-503 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร (กำหนดการ)

            ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กรกฎาคม 2558 (นิสิตใหม่ log in การสมัคร ด้วย Buasri ID)

            รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18435, 18432

 

  ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ...

Read more 
   
  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 
   

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

โครงการทุน ดี-Science

      

 

 

 


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558


  การสมัครรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

    

แหล่งข่าว

29 กรกฎาคม 2558

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้แทนขายทางการแพทย์

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้แทนขายทางการแพทย์

29 กรกฎาคม 2558

รับสมัครบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์

รับสมัครบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์

RSS
123456

Current Articles | Archives | Search

26 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2496 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 18:43 :: 16 Views :: รับสมัครงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิ...
Read More..
24 สิงหาคม 2558
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2496 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 11:58 :: 10 Views :: รับสมัครงาน
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2496สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์อัตราเงินเดือน 16,360 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำเร็จการ...
Read More..
24 สิงหาคม 2558
27 สิงหาคม 2558 โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
By Montawan Chorchomkasem @ 9:50 :: 16 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศ...
Read More..
19 สิงหาคม 2558
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
By Montawan Chorchomkasem @ 13:03 :: 26 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และประชุมบุคลา...
Read More..
15 สิงหาคม 2558
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
By Montawan Chorchomkasem @ 8:05 :: 33 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยา...
Read More..
Page 1 of 8First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Next   Last   
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

  วารสารวิทยาศาสตร์
มศว ปีที่ 31 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2558)

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128

 


Since August 18, 2014