เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ถ่ายภาพบุคลากรที่สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ภายในวันที่ 22 เมษายน 2557 เป็นวันสุดท้าย
ณ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

ข่าวและกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เรื่องรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เรื่องรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เรื่องรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
-

ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ตั้งอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บนชั้น 17 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 19 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประส...

 

  
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม 

 
 ดูทั้งหมด ....     
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2557รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษา
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
 ครั้งที่ 5 (5th SAST Research Professional Development Project)


รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท 
ประจำปีการศึกษา 2557

สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวิชาการและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
  • ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุน
    โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
  • โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 

ดูทั้งหมด ... 

 

ภาพกิจกรรม
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต "คว้ารางวัลวิทย์ฯ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

     รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ โครงงาน ยาถมดำปราศจาตะกั่ววิวัฒนาการใหม่ของเครื่องถมไทย ของ นางสาวภัทรา ศรีสุโข และนายพันธุ์พจน์ ฤทัยธนานนท์ นิสิตจากมาหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มี ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     นิสิต ม.เกษตร-มศว คว้ารางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยผลงานเทคนิคตรวจหาปริมาณเกลือ-ฮีสตามีน ในปลาทูน่า และการคิดค้นสูตรยาถมดำปราศจากตะกั่ว รายละเอียด 

ปฏิทินกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์
 

 

       

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

แนวทางการบริหารและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศ "จรรยาบรรณ" คณะวิทยาศาสตร์
 
ทำเนียบคณะวิทยาศาสตร์
 


แบบสำรวจความพึงพอใจ
 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2556

------------------------------

 แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น.

คู่มือการปฏิบัติงาน
 
บันทึกความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์
 

  บันทึกความร่วมมือภายในประเทศ

  บันทึกความร่วมมือภายนอกประเทศ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
 

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
Hotline 
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

 
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปรับปรุงปี 2555)
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปรับปรุงปี 2554)
Action Plan 2555
Action Plan 2554
Action Plan 2553
แผนพัฒนาบุคลากรฯ
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2556
 
Science News
 
สาระน่ารู้จากงานวิจัยวิทยาศาสตร์
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
 

   คู่มือ
การกำหนด
สมรรถนะใน
ราชการพลเรือน
   
    แบบประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) 
    แบบประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI)

ฐานข้อมูลการบริหารเพื่อการตัดสินใจ
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
ภาควิชาและสำนักงาน
 
เมนูลัด...
 

   หนังสือเวียน
   ประกวด/สอบราคา
   คำสั่ง คณะวิทยาศาสตร์
   โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์
          -
ความร่วมมือระหว่างองค์กร
          - การวิจัย
          - พัฒนาบุคลากร         
          - 
พัฒนานิสิต          
          - 
บริการวิชาการ          
          -
บำรุงศิลปวัฒนธรรม          
          -
โครงการ อื่น ๆ 
   รับสมัครงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ...
 
เครือเทา-งาม
 

แผนที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 
Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University