en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การบรรยาย เรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การบรรยาย เรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การบรรยาย เรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

ในวันพุธที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ - 28 มิ.ย. 59 ...

[*ประกาศรายชื่อ]อบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในโครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์"
[*ประกาศรายชื่อ]อบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในโครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์"

[*ประกาศรายชื่อ]อบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในโครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์"

*ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการ* ขอเชิญนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4533 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4533 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

การรับสมัครและรายงานนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
การรับสมัครและรายงานนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

การรับสมัครและรายงานนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 5 ชายและหญิง ระหว่างวันที่ 1 - 29 กรกฎาคม 2559

ทุนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี และโครงการ Global Young Scientits Summit ประจำปี 2560
ทุนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี และโครงการ Global Young Scientits Summit ประจำปี 2560

ทุนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี และโครงการ Global Young Scientits Summit ประจำปี 2560

โดยเปิดรับผลงานบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2559

RSS
1Lastทุนการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท–เอก ต่อเนื่อง และระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2559

0

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2559

0
RSS
12

ทุนวิจัย