en-USth-TH

 

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันที่ กิจกรรม
10-15 พฤศจิกายน 57

    โครงการกีฬา Science Game ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 - 25 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงปฏิบัติการทางพลศึกษา และสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          ทั้งนี้ มีกำหนดพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ สนามฟุตบอล ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ และพิธีปิด ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา

( รายละเอียดเพิ่มเติม )

 

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ กิจกรรม
15 ตุลาคม 57

    โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        โดยได้รับเกียรติจาก

  • รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
  • ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
  • ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
  • รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • และ ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

    และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 12.45 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

( รายละเอียดเพิ่มเติม )

21 ตุลาคม 57 การประชุมคณะกรรมการ สควค. เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ สะเต็มศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้อง 19-501

 

  กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน

วันที่ กิจกรรม
3 กันยายน 57    คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  และนิสิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  เข้าร่วมฟังการบรรยายประกอบการสาธิตการแสดงโขนหัวข้อ  “Aesthetics in Viewing Thai Classical Masked Dance”  ในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิยาลัยครบ  36  ปี  มสธ. “สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเชียน” เพื่อให้บริการความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ในวันพุธที่  3  กันยายน  2557 เวลา  10.00 – 18.30 น.
22 กันยายน 57

  การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ Indian Institute of Technology Gandhinagar 
ตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนคณะวิศกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ท่าน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ Indian Institute of Technology Gandhinagar (IITGN) ณ ประเทศ อินเดีย โดยมีคณะผู้แทนจาก IITGN ในการต้อนรับ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และจัดการประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่มวิศกรรม-วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ สำหรับแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงาน

24 กันยายน 57    งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2557 วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว (เอกสารแนบ)
29 กันยายน 57   โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 เวลา 11.30 - 14.30 น. ณ ห้อง 10-204กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (เอกสารแนบ)

 

  กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ กิจกรรม
12-15 สิงหาคม 57
ปฐมนิเทศน์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2557   โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ มศว ปีการศึกษา 2557
18 สิงหาคม 57   วันเปิดภาคการศึกษา 1/2557
20 สิงหาคม 57   ประชุมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
  ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
22 สิงหาคม 57   วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
  บรรยายธรรม โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
28 สิงหาคม 57   โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ 

ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 
   

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
   

 

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

   

  ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่


   http://rri.trf.or.th

     
ทุน สถานะทุน ประกาศรายชื่อ
  ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน สวทช. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และทุนเงินอาหารกลางวัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน

  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

Read More

               คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้แก่ ได้แก่ นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ : "โครงสร้างระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการแอโนไดซ์เซชันด้วยสารละลายอินทรีย์แบบมีขั้ว" และ นายอติพล สว่างอารมณ์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ : "ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภาคทองคำเพื่อใช้ในการย่อยสลายเมทิลีนบลูด้วยกระบวนการย่อยสลายตัวเชิงแสง"
               ใน “การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเด่น : งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32” เนื่องใน “งาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

        ( รายละเอียดเพิ่มเติม )


 
 

Current Articles | Archives | Search

26 พฤศจิกายน 2557
พิธีปิดโครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 8:52 :: 4 Views
พิธีปิดโครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 - 21.45 น. ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา มศว ประสานมิตร
Read More..
14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 7-4533 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 15:29 :: 47 Views :: รับสมัครงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อั...
Read More..
4 พฤศจิกายน 2557
โครงการกีฬา Science Game ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 17:20 :: 47 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการกีฬา Science Game ครั้งที่ 14 คณะวิทย...
Read More..
30 ตุลาคม 2557
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4583 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 10:07 :: 269 Views :: รับสมัครงาน
อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4583 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชา...
Read More..
22 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 7-4752 และ 7-4753 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 15:24 :: 79 Views :: รับสมัครงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนว...
Read More..
Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last   
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2249 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128

 


Since 18 August 2014