en-USth-TH

 • โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF
  Published by Admin - 25 Mar 2015

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF" ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

  ทั้งนี้ เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://train.swu.ac.th/ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 120 คน


 • โครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)
  Published by Admin - 19 Mar 2015

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา "โครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)" จำนวน 14 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท (แบ่งจ่ายทุนการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษา) ทั้งนี้ นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ "ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์" ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18432, 18435

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครทุน || ใบสมัครขอรับทุน || เอกสารรับรองผู้สมัคร


 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
  Published by Admin - 17 Mar 2015

  ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 • ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3
  Published by Admin - 3 Mar 2015

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ "ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3" ประเภทโครงการเดี่ยว หรือ ประเภทโครงการชุด

  ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์ขอรับทุนฯ สามารถส่งข้อเสนอโครงการ (ว1-ด) สำหรับโครงการเดี่ยว หรือ (ว1-ช,ว1-ด) สำหรับโครงการชุด ผ่านทางภาควิชามายัง "ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์" ตามแบบฟอร์ม วท501 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 (*ขยายเวลาเพิ่มจากวันที่ 20 มี.ค.58 เป็นวันที่ 27 มี.ค.58)

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 • SuperSci : 6 วิธีแยกหินสี! ของจริง VS ของปลอม
  Published by Admin - 18 Feb 2015

  รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขียนบทความวิชาการลงเว็บไซต์ ASTV ออนไลน์ ในหัวข้อ "SuperSci : 6 วิธีแยกหินสี! ของจริง VS ของปลอม"

  อ่านรายละเอียดบทความ


 • ทุนการศึกษา Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปี 2559
  Published by Admin - 28 Jan 2015

  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อขอรับทุนการศึกษา Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปี 2559 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์)

  ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุน ฯ ดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org หรือโทรศัพท์ 02-2850581-2 ต่อ 106, 107 กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 9 เมษายน 2558


 • โครงการ “นิสิตไทย ใส่ใจธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
  Published by Admin - 28 Jan 2015

  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “นิสิตไทย ใส่ใจธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2558 โดยมีฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่ ฐานกิจกรรมที่ 1 การขยายพันธุ์พืช / ฐานกิจกรรมที่ 2 การเลี้ยงเป็ดและผลผลิตไข่เค็ม / ฐานกิจกรรมที่ 3 การปลูกพืชแบบไร้ดิน (Hydroponics) / ฐานกิจกรรมที่ 4 การปลูกและผลิตผักปลอดสารพิษ / ฐานกิจกรรมที่ 5 การผลิตเห็ดฟางทั้งนี้ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02-6495000 ต่อ 21204 : รายละเอียด


 

1 เมษายน 2558

          โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF
              
               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF" ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

               ทั้งนี้ เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://train.swu.ac.th/ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 120 คน

 

25 มีนาคม 2558

          โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math Toolbox สำหรับการสอนคณิตศาสตร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณและการวาดกราฟทางคณิตศาสตร์)
              
              ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญคณาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math Toolbox สำหรับการสอนคณิตศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. ห้อง 10-316 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
          สมัครเข้าร่วมโครงการ

 
11 มีนาคม 2558

          โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 : การค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R
              
              ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 : การค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.15 น. ห้อง 19-1803 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
          สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

  การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Read more
   
  ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อเป็นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ...

Read more 
   
  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 
   

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
   

 

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

   

  ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่


   http://rri.trf.or.th

     

โครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา "โครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)" จำนวน 14 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท (แบ่งจ่ายทุนการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษา) ทั้งนี้ นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ "ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์" ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18432, 18435

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครทุน
  ใบสมัครขอรับทุน
  เอกสารรับรองผู้สมัคร


  การสมัครรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

 


 

 

ทุน สถานะทุน ประกาศรายชื่อ
  ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน สวทช. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และทุนเงินอาหารกลางวัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน

  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

 

Read More

 

 
     

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล The JAFIA Award for young researchers 2014 ในงาน The 19th International Conference on Flow Injection Anyalysis (ICFIA) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ACROS Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ “รางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2014 (สาขาเคมีวิเคราะห์)” โดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558

 

Current Articles | Archives | Search

26 มีนาคม 2558
"โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF" และ "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองบริการการศึกษา"
By Montawan Chorchomkasem @ 14:25 :: 28 Views
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏ...
Read More..
19 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2503 และ (2) 7-2504 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 13:13 :: 62 Views :: รับสมัครงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จ...
Read More..
16 มีนาคม 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math Toolbox สำหรับการสอนคณิตศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 6:51 :: 51 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาบุคลากรและน...
Read More..
26 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมที่ 2 : การค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R
By Montawan Chorchomkasem @ 10:19 :: 78 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาบุ...
Read More..
11 กุมภาพันธ์ 2558
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สมัครเป็น “ประธานสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2558”
By Montawan Chorchomkasem @ 7:24 :: 107 Views :: ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สมัครเป็น “ประธานสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2558” โดย...
Read More..
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

  วารสารวิทยาศาสตร์
มศว ปีที่ 30 ฉบับที่ 2
(ธันวาคม 2557)

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2249 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128

 


Since August 18, 2014