en-USth-TH

  กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ กิจกรรม
12-15 สิงหาคม 57
ปฐมนิเทศน์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2557   โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ มศว ปีการศึกษา 2557
18 สิงหาคม 57   วันเปิดภาคการศึกษา 1/2557
20 สิงหาคม 57   ประชุมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
  ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
22 สิงหาคม 57   วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
  บรรยายธรรม โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
28 สิงหาคม 57   โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

  Read More
 • ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

  ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

    รายละเอียด
  แบบฟอร์มการขอรับสมัคร
   

   

 • ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

  ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

     http://rri.trf.or.th

ทุน สถานะทุน ประกาศรายชื่อ
  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุน รายชื่อผู้เข้ารับทุน
  โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท–เอก และระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7  ปีการศึกษา 2557  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับข้าราชการครู ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้รับทุน รายชื่อผู้รับทุน
  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)  ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุน รายชื่อผู้เข้ารับทุน
  โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 (5th SAST Research Professional Development Project) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 

     

          ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับ นิสิตสาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่ได้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย สำหรับงานประกวดโครงการ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) THAILAND INOVATION AWARD 2014 (TIA)  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสรานครินทร์  ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

( รายละเอียดเพิ่มเติม )

 

ดูรางวัลด้านการวิจัยเพิ่มเติม

Current Articles | Archives | Search

25 สิงหาคม 2557
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By Montawan Chorchomkasem @ 15:11 :: 8 Views
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาม 2557 เวลา 11.30 – 16.30 น. หอประชุมใหญ่ ...
Read More..
23 สิงหาคม 2557
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
By Montawan Chorchomkasem @ 0:10 :: 6 Views
พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ตั้งอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บนชั้น 17 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 19 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประส...
Read More..
21 สิงหาคม 2557
วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By Montawan Chorchomkasem @ 0:28 :: 19 Views
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม "โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำป...
Read More..
20 สิงหาคม 2557
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By Montawan Chorchomkasem @ 15:12 :: 15 Views
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม "โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจ...
Read More..

ภาพกิจกรรมล่าสุด

140723-137
140723-136
140723-135
140723-134