en-USth-TH

 
ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Published by Admin - 9 Oct 2015

มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์จะมอบทุนฯ
“ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2558” ให้แก่ นิสิต (ชาย) ระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี)
  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 ต.ค. 58
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิจัย : การใช้ระบบ URMS

Published by Admin - 8 Oct 2015

ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิจัย : การใช้ระบบ URMS ในรอบใดรอบหนึ่งดังต่อไปนี้

  • วันที่ 2 พ.ย. 58  เวลา 13.00 - 16.30 น.
  • วันที่ 17 พ.ย. 58 เวลา 13.00 - 16.30 น. (แนะนำให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในรอบนี้)

  จัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี
  สมัครเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่วันนี้ - 16 ต.ค. 58
  รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรม

     
 
ขอความอนุเคราะห์กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการเอกสาร มคอ.3-7 ตามกรอบเวลา

Published by Admin - 6 Oct 2015

คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการเอกสาร มคอ.3-7 ตามกรอบเวลาดังนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม
     
 
เปิดรับแจ้งความจำนงขอรับสวัสดิการในการนำบุตรของบุคลากร เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต มศว

Published by Admin - 5 Oct 2015

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  และ สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ องครักษ์ เปิดรับแจ้งความจำนงขอรับสวัสดิการในการนำบุตรของบุคลากร เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต มศว (ชั้นเด็กเล็ก)

  โดยเปิดรับความจำนงฯ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม
     
 
ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

Published by Admin - 2 Oct 2015

ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

  ส่งข้อเสนอโครงการมายังฝ่ายวิจัยตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม
     
 
ผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์

Published by Admin - 28 Sep 2015

ตามที่ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการส่งข้อเสนอโครการเพื่อขอรับสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 2559 (ปกติ) บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้มีผลประกาศแล้ว

  ประกาศผลการพิจารณา
     
 
โครงการแนวทางการปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัย หัวข้อ การสืบค้นและการวิเคราะห์สิทธิบัตรเพื่อการวิจัย

Published by Admin - 22 Sep 2015

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย เข้าร่วม "โครงการแนวทางการปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัย" หัวข้อ การสืบค้นและการวิเคราะห์สิทธิบัตรเพื่อการวิจัย บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแคนทารี่ โฮเทล จ.พระนครศรีอยุธยา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2558
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร
     
 
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2559

Published by Admin - 17 Sep 2015

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

เปิดรับสมัครผ่านภาควิชาที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

29 กันยายน 2558

         คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
              คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘" ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

          สมัครเข้าร่วมโครงการ
          กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม

 
7 กันยายน 2558

         How to give a presentation for a conference
              ฝ่ายวิจัยขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความ รู้ด้านการวิจัย เรื่อง “How to give a presentation for a conference” บรรยายโดย Dr.Gregory Heness ตำแหน่ง Senior lecturer at University of Technology Sydney มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทาง วิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตในระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 14.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          สมัครเข้าร่วมโครงการ
          เอกสารแนบ / เอกสารประกอบ
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 กันยายน 2558
          รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายวิจัย : 02-6495000 ต่อ 18427

 

 

 

 

ทุนวิจัยต่าง ๆ

แหล่งทุนภายใน ทั้งทุนรายได้คณะ ทุนแผ่นดิน และทุนมหาวิทายาลัย

Read more

   
  ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ...

Read more 
   
  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 
   

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

โครงการทุน ดี-Science

      

 

 

 


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558


  การสมัครรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

    

แหล่งข่าว

08 กันยายน 2558

กลุ่มบริษัท Jebsen & Jessen Business Services (T) Ltd. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อบรรจุในตำแหน่ง Data Assistant (Part-time)

กลุ่มบริษัท Jebsen & Jessen Business Services (T) Ltd. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อบรรจุในตำแหน่ง Data Assistant (Part-time)

29 กรกฎาคม 2558

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้แทนขายทางการแพทย์

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้แทนขายทางการแพทย์

RSS
123456

Current Articles | Archives | Search

2 ตุลาคม 2558
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5057 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 7:27 :: 60 Views :: รับสมัครงาน
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5057สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสน...
Read More..
2 ตุลาคม 2558
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4042 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 7:13 :: 18 Views :: รับสมัครงาน
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4042สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์อัตราเงินเดือน 30,400 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเ...
Read More..
10 กันยายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5060 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 16:28 :: 76 Views :: รับสมัครงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อั...
Read More..
10 กันยายน 2558
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
By Montawan Chorchomkasem @ 11:51 :: 50 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศ...
Read More..
10 กันยายน 2558
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
By Montawan Chorchomkasem @ 11:21 :: 49 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยา...
Read More..
Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last   
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0
 
ปฎิทินการดำเนินงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2559
(ปีการศึกษา 2558)
  วารสารวิทยาศาสตร์
มศว ปีที่ 31 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2558)

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128

 


Since August 18, 2014