en-USth-TH


 

  9 มกราคม 2558

  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Advanced) 
      หัวข้อการอบรม การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Advanced) เหมาะสำหรับ คณาจารย์ที่มีประสบการณ์การใช้ course.swu.ac.th โดยจัดขึ้นที่ ห้อง 19-1802 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครเข้าร่วมอบรม

  14 มกราคม 2558

  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม
       หัวข้อการอบรม การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม) เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยจัดขึ้นที่ ห้อง 19-1802 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครเข้าร่วมอบรม

  15 มกราคม 2558

  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN7
       หัวข้อการอบรม การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN7 เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน/นิสิตช่วยงานดูแลเว็บไซต์ โดยจัดขึ้นที่ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว
  รายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครเข้าร่วมอบรม

 


 

  22 ธันวาคม 2557

  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Basic)
      หัวข้อการอบรม การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Basic) เหมาะสำหรับ คณาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์การใช้ course.swu.ac.th โดยจัดขึ้นที่ ห้อง 19-1802 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครเข้าร่วมอบรม

  24 ธันวาคม 2557

   โครงการวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558
       คณะวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 - 14.30 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
  เอกสารประกอบโครงการ

 

  การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 

ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Read more 
   
  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 
   

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
   

 

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

   

  ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่


   http://rri.trf.or.th

     
ทุน สถานะทุน ประกาศรายชื่อ
  ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน สวทช. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และทุนเงินอาหารกลางวัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน

  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

Read More

               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ นางสาววรวรรณ สุทวีทรัพย์ และนางสาวดลฤทัย ทิพรัตนอุดมสุข นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
               และ นางสาวรวิวรรณ บุญรัตนยืนยง และนางสาวศศิโสภา ตันติกัลชาญ นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย และ นางสาวฉันทิสา แซ่กัง และนางสาวอรัญญา บุญวัง นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด “โครงการประกวดอาหารจากกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


               คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้แก่ ได้แก่ นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ : "โครงสร้างระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการแอโนไดซ์เซชันด้วยสารละลายอินทรีย์แบบมีขั้ว" และ นายอติพล สว่างอารมณ์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ : "ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภาคทองคำเพื่อใช้ในการย่อยสลายเมทิลีนบลูด้วยกระบวนการย่อยสลายตัวเชิงแสง"
               ใน “การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเด่น : งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32” เนื่องใน “งาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ (ทคบร.) และ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

( รายละเอียดเพิ่มเติม )

Current Articles | Archives | Search

15 ธันวาคม 2557
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 12:25 :: 11 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาส...
Read More..
11 ธันวาคม 2557
นายสยาม หาบ้านแท่น บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
By Montawan Chorchomkasem @ 16:24 :: 22 Views :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยนายสยาม หาบ้านแท่น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ถึงแก่กร...
Read More..
9 ธันวาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 7-4536 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 6:46 :: 31 Views :: รับสมัครงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อั...
Read More..
8 ธันวาคม 2557
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 15:29 :: 13 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาส...
Read More..
8 ธันวาคม 2557
บิดาของผศ.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
By Montawan Chorchomkasem @ 12:57 :: 9 Views :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย นายซีแก้ว ลิ่วพรเจริญวงศ์ บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม...
Read More..
Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last   
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2249 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128

 


Since 18 August 2014