en-USth-TH

 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (ต่อจากครั้งที่ 1)

Published by Admin - 30 Nov 2015

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิขาการ เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (ต่อจากครั้งที่ 1)
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 10-315 ชั้น 3 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
การลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2558

Published by Admin - 30 Nov 2015

กำหนดการช่วงเวลาการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2558
เพิ่ม - ลด รายวิชา ระหว่างวันที่ 18 - 25 มกราคม 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558

Published by Admin - 12 Nov 2015

     
 
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2558

Published by Admin - 5 Nov 2015

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน

     
     
 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ : มสธ.วิจัย ประจำปี 2559

Published by Admin - 29 Oct 2015

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ใน “การประชุมทางวิชาการระดับชาติ : มสธ.วิจัย ประจำปี 2559” เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันที่ 8 เมษายน 2558

ลงทะเบียนเข้าร่วมออนไลน์ได้ที่ http://ird.stou.ac.th/ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
โครงการนักศึกษาฝึกงาน Chang Junior Season 5

Published by Admin - 27 Oct 2015

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับนักศึกษาฝึกงานช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2559

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

     

 

27-28 พฤศจิกายน 2558

          SWU OPEN HOUSE 2015
              พบกับงานเปิดบ้าน มศว ครั้งแรก! ที่จะชวนน้องๆ เข้าสู่หมู่บ้าน "มศว" รั้วเทาแดง.. แต่ละคณะ, สำนักวิชา, วิทยาลัย กลายร่างเป็นบ้านแต่ละหลัง มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป พร้อมที่จะสร้างสรรค์หมู่บ้าน และความฝันของน้องๆ ให้กลายเป็นจริง!

              พบกับรุ่นพี่ตัวจริง จากทั้งหมด 14 คณะ 3 วิทยาลัย 1 สำนักวิชา ที่จะมาพร้อมกับกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุก และ Workshop เพื่อเรียนรู้เบื้องต้นในสาขาวิชานั้นๆ

             27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
          กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม

 
15-16 พฤศจิกายน 2558

          โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
               ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2" โดยมีกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูที่สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน สาขาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ และ นิทรรศการอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูและนักเรียนในเขตจังหวัดสระแก้ว 7 ฐานกิจกรรม

          วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
          กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม

 
11 พฤศจิกายน 2558

          การเขียนจดหมายสมัครงาน ประจำปีการศึกษา 2558
              หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตรฺ์ มศว ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 1 แนะแนวการทำงานและการศึกษาต่อ : กิจกรรมย่อยที่ 1 : การเขียนจดหมายสมัครงาน ประจำปีการศึกษา 2558"    

          วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
          กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม

 
4 พฤศจิกายน 2558

          โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน
              สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะในการประยุกต์หลักการของสเปรดชีตในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และในการจัดการข้อมูลเพื่อการจัดทำกราฟและสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

          จัดอบรม วันที่ 4 พ.ย. 58 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 10-315 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์
            โจทย์ฝึกปฏิบัติ (Excel 2007 - 2010)
            โจทย์ฝึกปฏิบัติ (Excel 2003)
          แบบประเมินโครงการ

 
2 พฤศจิกายน และ 17 พฤศจิกายน 2558

         การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิจัย : การใช้ระบบ URMS ครั้งที่ 1
             ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิจัย : การใช้ระบบ URMS ในรอบใดรอบหนึ่งดังต่อไปนี้

  • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  เวลา 13.00 - 16.30 น.
  • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. (แนะนำให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในรอบนี้)

จัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี
สมัครเข้าร่วมอบรม (ตั้งแต่วันนี้ - 16 ตุลาคม 2558) ปิดรับสมัครแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ "ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์"  โทร.02-6495000 ต่อ 18427

 

 

29 กันยายน 2558

         วันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
              คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘" ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

          สมัครเข้าร่วมโครงการ
          กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม

 
7 กันยายน 2558

         How to give a presentation for a conference
              ฝ่ายวิจัยขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความ รู้ด้านการวิจัย เรื่อง “How to give a presentation for a conference” บรรยายโดย Dr.Gregory Heness ตำแหน่ง Senior lecturer at University of Technology Sydney มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทาง วิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตในระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 14.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          สมัครเข้าร่วมโครงการ
          เอกสารแนบ / เอกสารประกอบ
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 กันยายน 2558
          รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายวิจัย : 02-6495000 ต่อ 18427

 

 

 


   

ข่าวรับสมัครงาน คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4533 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ | วันที่ลงข่าว : 20 พ.ย. 58
( ข่าวรับสมัครงานคณะวิทยาศาสตร์อื่น ๆ )


แหล่งข่าวสมัครงานภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | วันที่ลงข่าว : 29 ต.ค. 58

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาธรณีวิทยา | วันที่ลงข่าว : 29 ต.ค. 58

 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด หรือ BSA (บริษัทกลุ่ม ปตท.) รับสมัครพนักงานจำนวนมาก | วันที่ลงข่าว : 27 ต.ค. 58

( แหล่งข่าวสมัครงานภายนอกอื่น ๆ )

Current Articles | Archives | Search

23 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4533 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 16:12 :: 17 Views
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อั...
Read More..
26 ตุลาคม 2558
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่
By Montawan Chorchomkasem @ 7:41 :: 43 Views :: โครงการ
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ ...
Read More..
16 ตุลาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5063 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 16:22 :: 78 Views :: รับสมัครงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำน...
Read More..
2 ตุลาคม 2558
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5057 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 7:27 :: 231 Views :: รับสมัครงาน
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5057สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสน...
Read More..
2 ตุลาคม 2558
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4042 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 7:13 :: 87 Views :: รับสมัครงาน
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4042สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์อัตราเงินเดือน 30,400 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเ...
Read More..
Page 1 of 10First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

ภาพกิจกรรมล่าสุด

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0
 
ปฎิทินการดำเนินงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2559
(ปีการศึกษา 2558)
  วารสารวิทยาศาสตร์
มศว ปีที่ 31 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2558)

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128

 


Since August 18, 2014