en-USth-TH

  กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ กิจกรรม
15 ตุลาคม 57

    โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        โดยได้รับเกียรติจาก

 • รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
 • ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
 • ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
 • รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • และ ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

  และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 12.45 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

( รายละเอียดเพิ่มเติม )

 

  กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน

วันที่ กิจกรรม
3 กันยายน 57    คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  และนิสิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  เข้าร่วมฟังการบรรยายประกอบการสาธิตการแสดงโขนหัวข้อ  “Aesthetics in Viewing Thai Classical Masked Dance”  ในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิยาลัยครบ  36  ปี  มสธ. “สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเชียน” เพื่อให้บริการความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ในวันพุธที่  3  กันยายน  2557 เวลา  10.00 – 18.30 น.
22 กันยายน 57

  การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ Indian Institute of Technology Gandhinagar 
ตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนคณะวิศกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ท่าน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ Indian Institute of Technology Gandhinagar (IITGN) ณ ประเทศ อินเดีย โดยมีคณะผู้แทนจาก IITGN ในการต้อนรับ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และจัดการประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่มวิศกรรม-วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ สำหรับแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงาน

24 กันยายน 57    งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2557 วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว (เอกสารแนบ)
29 กันยายน 57   โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 เวลา 11.30 - 14.30 น. ณ ห้อง 10-204กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (เอกสารแนบ)

 

  กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ กิจกรรม
12-15 สิงหาคม 57
ปฐมนิเทศน์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2557   โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ มศว ปีการศึกษา 2557
18 สิงหาคม 57   วันเปิดภาคการศึกษา 1/2557
20 สิงหาคม 57   ประชุมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
  ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
22 สิงหาคม 57   วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
  บรรยายธรรม โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
28 สิงหาคม 57   โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

  Read More
 • ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

  ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

    รายละเอียด    
    แบบฟอร์มการขอรับสมัคร

 • ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

  ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

     http://rri.trf.or.th

ทุน สถานะทุน ประกาศรายชื่อ
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และทุนเงินอาหารกลางวัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน

  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

Read More

 


 

             คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายรักษวิชช์ ปรัสพันธ์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เนื่องในโอกาสได้รับ "รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014"  จาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

( รายละเอียดเพิ่มเติม )


     

          ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตสาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ได้แก่ นางสาวรินรดา ศรีพธูราษฎร์ นางสาววลีรัตน์ บวรจตุวิช และนางสาวอัญญารัตน์ ขัดเชิง ในโอกาสได้รับ "รางวัลชมเชย การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี"  ทั้งนี้ ผลงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อผลิตเครื่องประดับเทียม โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พินิจค้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

( รายละเอียดเพิ่มเติม )

 


 

Current Articles | Archives | Search

24 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 7-4479 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 15:31 :: 4 Views
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัต...
Read More..
24 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 7-4752 และ 7-4753 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 10:59 :: 10 Views
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนว...
Read More..
16 ตุลาคม 2557
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4533 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 16:48 :: 16 Views
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4533 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จกา...
Read More..
16 ตุลาคม 2557
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุม หัวข้อ "สะเต็มศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย"
By Montawan Chorchomkasem @ 10:11 :: 14 Views
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณะกรรมการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...
Read More..
10 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4478 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 15:41 :: 28 Views
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อั...
Read More..
Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last   
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

 


Since 18 August 2014