en-USth-TH

 


 

  9 มกราคม 2558

  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Advanced) 
      หัวข้อการอบรม การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Advanced) เหมาะสำหรับ คณาจารย์ที่มีประสบการณ์การใช้ course.swu.ac.th โดยจัดขึ้นที่ ห้อง 19-1802 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครเข้าร่วมอบรม

  14 มกราคม 2558

  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม
       หัวข้อการอบรม การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม) เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยจัดขึ้นที่ ห้อง 10-110 ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครเข้าร่วมอบรม

  15 มกราคม 2558

  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN7
       หัวข้อการอบรม การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN7 เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน/นิสิตช่วยงานดูแลเว็บไซต์ โดยจัดขึ้นที่ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว
  รายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครเข้าร่วมอบรม

  21 มกราคม 2558
          การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21" ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 8.45 – 16.15 น. ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียดดังเอกสารแนบ (กำหนดการ)
               ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://train.swu.ac.th/ (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2558 )
           กำหนดการของโครงการ : ดาวน์โหลด (pdf)
  21 มกราคม 2558
          โครงการตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจรสู่สถาบันการศึกษา : การบรรยาย เรื่อง ภารกิจของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยความร่วมมือจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจรสู่สถาบันการศึกษา : การบรรยาย เรื่อง ภารกิจของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน" ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สมภพ เองสมภพ นักวิทยาศาสตร์ (สบ.5) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากร
               ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://train.swu.ac.th หมดเขตรับลงทะเบียนถึงวันที่ 20 มกราคม 2558

 

 

  ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 

ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อเป็นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ...

Read more 
   
  การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 

ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Read more 
   
  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 
   

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
   

 

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

   

  ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่


   http://rri.trf.or.th

     

  การสมัครรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

 


 

 

ทุน สถานะทุน ประกาศรายชื่อ
  ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน สวทช. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และทุนเงินอาหารกลางวัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน

  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

 

Read More

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ Young Chemist Award 2014 และจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 งาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

Current Articles | Archives | Search

27 มกราคม 2558
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
By Montawan Chorchomkasem @ 16:31 :: 0 Views
-
Read More..
23 มกราคม 2558
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว 2558
By Montawan Chorchomkasem @ 15:56 :: 8 Views
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมการทำเบเกอรี่ ใน ...
Read More..
8 มกราคม 2558
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2496 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 14:41 :: 50 Views :: รับสมัครงาน
ตำแหน่งและสังกัดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2496สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์อัตราเงินเดือน 16,360 บาทคุณสมบัติเฉพาะ...
Read More..

ภาพกิจกรรมล่าสุด

15 ม.ค. 58 14 ม.ค. 58 9 ม.ค. 58 25 ธ.ค. 57
การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย
DNN7
การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor
(Advanced)
งานศรีนครินทร์ สีสันแห่งความสุข 2558

 

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2249 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128

 


Since 18 August 2014