en-USth-TH

 • ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3
  Published by Admin - 3 Mar 2015

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ "ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3" ประเภทโครงการเดี่ยว หรือ ประเภทโครงการชุด

  ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์ขอรับทุนฯ สามารถส่งข้อเสนอโครงการ (ว1-ด) สำหรับโครงการเดี่ยว หรือ (ว1-ช,ว1-ด) สำหรับโครงการชุด ผ่านทางภาควิชามายัง "ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์" ตามแบบฟอร์ม วท501 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 (*ขยายเวลาเพิ่มจากวันที่ 20 มี.ค.58 เป็นวันที่ 27 มี.ค.58)

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 • โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 : การค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R
  Published by Admin - 26 Feb 2015

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 : การค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.15 น. ห้อง 19-1803 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม || สมัครเข้าร่วมโครงการ


 • SuperSci : 6 วิธีแยกหินสี! ของจริง VS ของปลอม
  Published by Admin - 18 Feb 2015

  รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขียนบทความวิชาการลงเว็บไซต์ ASTV ออนไลน์ ในหัวข้อ "SuperSci : 6 วิธีแยกหินสี! ของจริง VS ของปลอม"

  อ่านรายละเอียดบทความ


 • ทุนการศึกษา Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปี 2559
  Published by Admin - 28 Jan 2015

  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อขอรับทุนการศึกษา Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปี 2559 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์)

  ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุน ฯ ดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org หรือโทรศัพท์ 02-2850581-2 ต่อ 106, 107 กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 9 เมษายน 2558


 • โครงการ “นิสิตไทย ใส่ใจธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
  Published by Admin - 28 Jan 2015

  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “นิสิตไทย ใส่ใจธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2558 โดยมีฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่ ฐานกิจกรรมที่ 1 การขยายพันธุ์พืช / ฐานกิจกรรมที่ 2 การเลี้ยงเป็ดและผลผลิตไข่เค็ม / ฐานกิจกรรมที่ 3 การปลูกพืชแบบไร้ดิน (Hydroponics) / ฐานกิจกรรมที่ 4 การปลูกและผลิตผักปลอดสารพิษ / ฐานกิจกรรมที่ 5 การผลิตเห็ดฟางทั้งนี้ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02-6495000 ต่อ 21204 : รายละเอียด


 

10 - 12 กุมภาพันธ์ 2558

          โครงการ Jewelry Season ครั้งที่ 21 : มนต์เสน่ห์แห่งพลอยนพเก้า
               สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการ JEWELRY SEASON ครั้งที่ 21 : มนต์เสน่ห์แห่งพลอยนพเก้า" มีกำหนดการพิธีเปิดในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว

              ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ภายในงานพบกับ...บริการทำความสะอาดเครื่องประดับโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ชมแฟชั่นโชว์เครื่องประดับ กิจกรรม D.I.Y ทำเครื่องประดับด้วยตนเอง การจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ ฯลฯ
          กำหนดการ
          โปสเตอร์งาน
          ใบปลิวงาน

11 กุมภาพันธ์ 2558

          การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี

               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี" เพื่อปรับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558 - 2562) ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
          

24 กุมภาพันธ์ 2558

          โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ" ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 16.45 น. ณ ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก ส.ต.อ.วิจารย์ เจริญใหญ่ นายสกล ศรีสว่าง และทีมวิทยาการจากสถานีดับเพลิงบางชัน และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร
           เอกสารกำหนดการ
            สมัครเข้าร่วมโครงการ (ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)
           แบบประเมินโครงการ


 


 

  9 มกราคม 2558

  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Advanced) 
      หัวข้อการอบรม การจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor (Advanced) เหมาะสำหรับ คณาจารย์ที่มีประสบการณ์การใช้ course.swu.ac.th โดยจัดขึ้นที่ ห้อง 19-1802 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครเข้าร่วมอบรม

  14 มกราคม 2558

  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม
       หัวข้อการอบรม การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม) เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยจัดขึ้นที่ ห้อง 10-110 ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครเข้าร่วมอบรม

  15 มกราคม 2558

  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN7
       หัวข้อการอบรม การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN7 เหมาะสำหรับ ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน/นิสิตช่วยงานดูแลเว็บไซต์ โดยจัดขึ้นที่ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว
  รายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครเข้าร่วมอบรม

  21 มกราคม 2558
          การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21" ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 8.45 – 16.15 น. ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียดดังเอกสารแนบ (กำหนดการ)
               ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://train.swu.ac.th/ (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2558 )
           กำหนดการของโครงการ : ดาวน์โหลด (pdf)
  21 มกราคม 2558
          โครงการตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจรสู่สถาบันการศึกษา : การบรรยาย เรื่อง ภารกิจของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยความร่วมมือจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจรสู่สถาบันการศึกษา : การบรรยาย เรื่อง ภารกิจของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน" ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สมภพ เองสมภพ นักวิทยาศาสตร์ (สบ.5) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากร
               ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://train.swu.ac.th หมดเขตรับลงทะเบียนถึงวันที่ 20 มกราคม 2558

 

 

 

  การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Read more
   
  ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อเป็นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ...

Read more 
   
  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 
   

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
   

 

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

   

  ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่


   http://rri.trf.or.th

     

  การสมัครรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

 


 

 

ทุน สถานะทุน ประกาศรายชื่อ
  ประกาศทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน สวทช. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และทุนเงินอาหารกลางวัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน

  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

 

Read More

 

 
     

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล The JAFIA Award for young researchers 2014 ในงาน The 19th International Conference on Flow Injection Anyalysis (ICFIA) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ACROS Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ “รางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2014 (สาขาเคมีวิเคราะห์)” โดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558

 

Current Articles | Archives | Search

26 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมที่ 2 : การค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R
By Montawan Chorchomkasem @ 10:19 :: 16 Views
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาบุ...
Read More..
11 กุมภาพันธ์ 2558
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สมัครเป็น “ประธานสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2558”
By Montawan Chorchomkasem @ 7:24 :: 44 Views
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สมัครเป็น “ประธานสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2558” โดย...
Read More..
10 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By Montawan Chorchomkasem @ 6:53 :: 42 Views
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่ง...
Read More..
28 มกราคม 2558
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
By Montawan Chorchomkasem @ 7:22 :: 38 Views :: โครงการ
-
Read More..
27 มกราคม 2558
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
By Montawan Chorchomkasem @ 16:31 :: 39 Views :: โครงการ
-
Read More..
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2249 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128

 


Since 18 August 2014