en-USth-TH

SCI Core Values

SCI Core Values

SCI Core Values

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสาร
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสาร

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสาร

เล่มบทคัดย่องาน Sci Fair 2018 ครั้งที่ 5
เล่มบทคัดย่องาน Sci Fair 2018 ครั้งที่ 5

เล่มบทคัดย่องาน Sci Fair 2018 ครั้งที่ 5

เอกสารเล่มบทคัดย่องาน Sci Fair 2018 ครั้งที่ 5 จัดขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 2018 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ขอเชิญ สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน
ขอเชิญ สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน

ขอเชิญ สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 8:30 - 13:30 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2561 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2018
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2561 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2018

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2561 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2018

ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 8:00 - 16:30 น. (*พิธีเปิดเวลา 9:00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19) ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
- ช่วงเวลาการเข้าประเมินผลงานแบบโปสเตอร์
- แผนผังแสดงการนำเสนอแบบปากเปล่า และ แบบโปสเตอร์
- กำหนดการการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า

ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภททั่วไป" และใช้สิทธิเลือกตั้ง "กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภททั่วไป"
ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภททั่วไป" และใช้สิทธิเลือกตั้ง "กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภททั่วไป"

ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภททั่วไป" และใช้สิทธิเลือกตั้ง "กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภททั่วไป"

ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน) ใช้สิทธิเลือกตั้ง "กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภททั่วไป" ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 8:30 - 13:30 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)

RSS
First2Lastผลงาน/รางวัล

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.) และนิสิต สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 4 ดาว
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.) และนิสิต สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 4 ดาว

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.) และนิสิต สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 4 ดาว

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 4 ดาว
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 4 ดาว

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 4 ดาว

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.) ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 3 ดาว
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.) ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 3 ดาว

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.) ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “ระดับที่มีคุณภาพ” ระดับ 3 ดาว

รางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ ดีเด่น สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562
รางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ ดีเด่น สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

รางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ ดีเด่น สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

RSS
123Last