en-USth-TH

SCI Core Values

SCI Core Values

SCI Core Values

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 5 ร่างรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 5 ร่างรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 5 ร่างรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 (ร่างรายงานฯ ครั้งที่ 1) และ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 (ร่างรายงานฯ ครั้งที่ 2) เวลา 09:30-16:00 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19

โครงการอบรม พัฒนาและปรับปรุงการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)
โครงการอบรม พัฒนาและปรับปรุงการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

โครงการอบรม พัฒนาและปรับปรุงการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

ในวันพุธที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 08:30 - 13:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 1101 ชั้น 11) อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
(รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 62)

โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ : กิจกรรมที่ 1 อบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : ROUTINE TO RESEARCH (R2R)
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ : กิจกรรมที่ 1 อบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : ROUTINE TO RESEARCH (R2R)

โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ : กิจกรรมที่ 1 อบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : ROUTINE TO RESEARCH (R2R)

ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และคุณมลฤดี ธรรมรงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร

RSS
1Lastผลงาน/รางวัล

รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปี 2561 จาก สกว.
รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปี 2561 จาก สกว.

รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปี 2561 จาก สกว.

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

RSS
First234Last