http://math.science.swu.ac.th/

ทำการสอนและวิจัยเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตรศึกษา สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตบัณฑิต ที่เป็นเลิศทางวิชาการและรับใช้สังคม

 

หลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.ม.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปร.ด.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.ด.)

 http://home.science.swu.ac.th/

ทำการสอนและวิจัยเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์เน้นหนักใน 3 กลุ่มวิชาคือ วิทยาศาสตร์สิ่งทอและการแต่งกาย อาหารและโภชนาการ และการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐาน การประกอบวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม อาหารและสิ่งทอ หรือธุรกิจในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ

 

หลักสูตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)

 http://chem.science.swu.ac.th/

ทำการสอนและวิจัยเกี่ยวกับ เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีประยุกต์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาเคมี เทคนิคการทำงานในห้องปฏิบัติการ วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในการทำงาน ตลอดจนศึกษาวิจัยต่อระดับสูงได้

 

หลักสูตร
สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)
สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.)
สาขาวิชาเคมี (วท.ม.)
สาขาวิชาเคมี (กศ.ม.)
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ปร.ด.)


 
 http://bio.science.swu.ac.th/

ทำการสอนและวิจัยเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา อนุกรมวิธานของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ นิเวศวิทยา พืชสมุนไพร พันธุศาสตร์ ชีววิทยาในเชิงอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสร้างและพัฒนาบัณฑิตวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางด้านการศึกษาชีววิทยา

 

หลักสูตร
สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.)
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.)
สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.)
สาขาวิชาชีววิทยา (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.)
สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ปร.ด.)

 http://physics.science.swu.ac.th/

ทำการสอนและวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติและสมบัติทางกายภาพของสสาร แรงต่าง ๆ ในธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังให้การศึกษาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในด้านอื่น เช่น ด้านสุญญากาศ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แสง อัลตราโซนิกส์ ตัวนำยิ่งยวด การวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยรังสีเอกซ์ และฟิสิกส์ บรรยากาศ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์อย่างมีคุณภาพ

 

หลักสูตร
สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.)
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.)
สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.)
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (วท.ม.)
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.ม.)
สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปร.ด.)

 http://gsc.science.swu.ac.th

ทำการสอนและวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตรศึกษา  นอกจากนี้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปยังเปิดสอนในสาขาวัสดุศาสตร์ เน้นทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถพัฒนาคุณภาพและคุณค่า ตลอดจนรอบรู้ในการบริหารและการจัดการทรัพยากรอัญมณีและเครื่องประดับ

 

หลักสูตร
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.ม.)


 

http://office.science.swu.ac.th

สำนักงานคณบดีทำหน้าที่สนับสนุนในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามพันธกิจที่ กำหนดไว้ โดยมีหน้าที่ประสานงานควบคุม ดูแลตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองให้การบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่เป็น 4 งานได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานแต่ละงานมีหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ

 

หน่วยงาน
งานบริหารและธุรการ
งานบริการวิชาการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน