การบรรรยาย เรื่อง Big data in social network และแนะแนวการเรียนต่อปริญญาโท/เอก ที่ USA

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรรยาย เรื่อง "Big data in social network และแนะแนวการเรียนต่อปริญญาโท/เอก ที่ USA" ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 19-1815 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Hongxiang Li ,Department of Electrical and Computer Engineering Speed School of Engineering, University of Louisville Kentucky, USA ให้เกียรติเป็นวิทยากร


รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร.02-649-5000 ต่อ 18433

Print
8415

Categories

Archive