Montawan / 16 พฤศจิกายน 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงร่างองค์กรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

          ขอเชิญ คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ หัวหน้างานสำนักงานคณบดี บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงร่างองค์กรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ" โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

          ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น.-17.30 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18416

Print
5899

Categories

Archive