ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ให้การสนับสนุนพัฒนาต่อยอดเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เครือข่ายละไม่เกิน 10,000,000 บาท ระยะเวลารับทุน 3 ปี สมบัติความเป็นเครือข่ายที่สามารถขอทุนได้

  1. เครือข่ายต้องประกอบด้วยคณะผู้วิจัยที่ทำงานร่วมกันในลักษณะกลุ่มวิจัยจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศและต่างประเทศ โดยทีมนักวิจัยไทยต้องมีนักวิจัยมาอย่างน้อย 2 สถาบันในไทยและนักวิจัยจากสถาบันต่างประเทศที่มีศักยภาพสูง
  2. เครือข่ายที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว และนักวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศทำงานวิจัยร่วมกันและสร้างเครือข่ายร่วมกันมาอย่างน้อย 2 ปี
  3. มีโครงสร้างเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็ง มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการของโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
  4. ในกรณีที่เครือข่ายมีความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ 

Print
8490

Categories

Archive