Montawan / 14 มกราคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง จากงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมเครื่องสำอางระดับนานาชาติ

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง จากงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมเครื่องสำอางระดับนานาชาติ" ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          ทั้งนี้ เปิดรับคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้สนใจผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ http://train.swu.ac.th/ จำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2562

          - กำหนดการ

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร.02-649-5000 ต่อ 18427

Print
7348

Categories

Archive