Montawan / 10 มิถุนายน 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป

งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 (National Conference on Information Technology : NCIT 2016) ภายใต้หัวข้อ Technology for Digital Life

          สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วม “งานประชุมวิชาการระดับชาติทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 (National Conference on Information Technology : NCIT 2016) ภายใต้หัวข้อ Technology for Digital Life" ในวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่

          ทั้งนี้ เปิดรับผลงานบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2559 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ncit2016.wu.ac.th/index.php/register

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-672-206-7

Print
14289

Categories

Archive