Montawan / 30 พฤษภาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป

กรอบการดำเนินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2561

           คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้รับชอบรายวิชาดำเนินการจัดทำ มคอ.3-7 ตามกรอบเวลา ดังรูป (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิชาการ โทร.02-649-5000 ต่อ 18435

Print
3202

Categories

Archive