Montawan / 30 พฤษภาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ : กิจกรรมที่ 1 อบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : ROUTINE TO RESEARCH (R2R)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ : กิจกรรมที่ 1 อบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : ROUTINE TO RESEARCH (R2R)" ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และคุณมลฤดี ธรรมรงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) : งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18425

Print
4605

Categories

Archive