แสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ระหว่างวันที่ 2- 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลระดับเหรียญเงิน 3 รางวัล และรางวัลระดับเหรียญทองแดง 2 รางวัล รายละเอียดดังนี้

          1. นายสันติภพ  ฝึกฝนจิตต์ นายพลภัทร  เลิศพลานันต์ และ นางสาวปพิชญา  พวงมะณี นิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญทอง” กลุ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากผลงาน เรื่อง “ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสไปรูไลนา”  ภายใต้การควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ำ

          2. นางสาวธมลวรรณ  พูลสมบูรณ์ผล นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงิน” กลุ่มการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงานเรื่อง “ชุดตรวจท็อกซินโรคเอเอชพีเอ็นดี โดยวิธี sandwich ELISA” ภายใต้การควบคุมของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร  ลงยันต์

          3. นางสาวกมลชนก  เพชรลานน์ นายภัคพณ  ธรรมวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และนายธีระวุฒิ ประสิทธิ์พร นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงิน” กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากผลงาน เรื่อง “ตู้อบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยโอโซน”  ภายใต้การควบคุมของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา  ลิ้มนนทกุล ดร.สุวรรณ  พลายพิชิต ดร.สุรวุฒิ  วิจารณ์ และนายธัญนพ  นิลกําจร

          4. นายชานนท์  ตรีเมต และ นายจิรวัชฐ์  พรมศรี บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาธิป  ชนะศรี นายชลวิทย์  วิฑูรชาตรี นายวัชรากรณ์  ชูเมือง และนายอุกฤษฏ์  เกิดศิริ  นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงิน” กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากผลงาน เรื่อง “ต๊อกแต๊ก หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของภายในโรงพยาบาล”  ภายใต้การควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ และ อาจารย์ ดร.วีระ สะอิ้ง

          5. นายรัชชานนท์  แสนเสส และ นายวทัญญู  ลิปิกรธนางกูร นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญทองแดง” กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากผลงาน เรื่อง “แทรชชี่ ถังขยะอัจฉริยะเพื่อการรีไซเคิล”  ภายใต้การควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ

          6. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไล่คง และ นางสาวชุติมณฑน์  ผาดแผ้ว นิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญทองแดง” กลุ่มการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน เรื่อง “ขนมจีนที่ผสมสารสกัดจากฝาง ชาเขียว หรือเปลือกมังคุด เพื่อลดปริมาณแบคทีเรียที่พบในขนมจีน และชะลออัตราการย่อยของเอนไซม์ย่อยแป้ง” ภายใต้การควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชาวน์  ดอนพุดซา

 

Print
5475

Categories

Archive