โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรอาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วม “โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          รายนามผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ดังนี้

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ  งามสันติกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์
          2. อาจารย์อนัญญา  ไตรบำรุงสุข ภาควิชาเคมี
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งระพี  กรานคำยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          4. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์  สมินทร์ปัญญา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
          5. นางจินตนา  อินทราวุธ ภาควิชาชีววิทยา
          6. นายชุมพร  เทียมจันทร์ สำนักงานคณบดี

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18425

 

Print
7025

Categories

Archive