การขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับโจทย์วิจัยในปัจจุบัน รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี อีกทั้งยังสามารถสร้างกลุ่มวิจัยเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นการริเริ่มโครงการวิจัยด้วยทุนสนับสนุนใน 5 ประเภททุน ได้แก่

          - ประเภทที่ 1 ทุนวิจัยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนละไม่เกิน 50,000 บาทจำนวน 10 ทุน

          - ประเภทที่ 2 ทุนนวัตกรรมเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 4 ทุน

          - ประเภทที่ 3 ทุนบูรณาการเน้นผลงานที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 8 ทุน

          - ประเภทที่ 4 ทุนวิจัยเชิงทฤษฎี คณิตศาสตรศึกษา และวิทยาศาสตร์ศึกษา ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 5 ทุน

          - ประเภทที่ 5 ทุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท จำนวน 5 ทุน

          โดยผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว จะต้องกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ URMS ( https://urms.swu.ac.th/ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20278

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
5149

Categories

Archive