ทุนการศึกษา ชมรมวิทยาศาสตร์ มศว

          ด้วย ชมรมวิทยาศาสตร์ มศว มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี  “ทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ใน 2 ประเภททุน ได้แก่ 1. ทุนแบบไม่ต่อเนื่อง จำนวนหลักสูตรละ 1 ทุน  2. ทุนแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 ทุน

          ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ภาควิชาที่ตนสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563 (*หรือตามที่ภาควิชากำหนด)

          หมายเหตุ : นิสิตสามารถสมัครทุนได้ทั้ง 2 ประเภท และหากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนฯ ทั้ง 2 ประเภท นิสิตตต้องสละสิทธิ์ทุนประเภทไม่ต่อเนื่อง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18438

Print
5637

Categories

Archive