โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต เข้าร่วม “โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08:00 – 16:30 น. ภาคทฤษฏี (แบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรม zoom ลิงก์  https://bit.ly/362KH5E  (Meeting ID: 965 7742 5644 Passcode: 294472) และภาคปฏิบัติแบบออนไซต์ ณ โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/iTQ33MeuTBHswmJg8 (หมายเหตุ : นิสิตที่เข้าร่วมฯ จะได้รับการบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก)  

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18423 อีเมล์ sanya@g.swu.ac.th

Print
4047

Categories

Archive