โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 : กิจกรรมที่ 5 การสื่อสาร สมัครงาน และแนวทางการทำงานให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 : กิจกรรมที่ 5 การสื่อสาร สมัครงาน และแนวทางการทำงานให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ” ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.  (กลุ่ม วท.บ. เข้าร่วมเวลา 09:00 -12:00 น. กลุ่ม กศ.บ เข้าร่วมเวลา 13:00 - 16:00 น.) ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (*ลิงก์ Zoom จะส่งให้ภายหลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว)

          โดยได้รับเกียรติบรรยายจากวิทยากร ดังนี้
          - คุณนารีรัตน์ นุโยค รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ
          - คุณประพัฒน์ เสียงจันทร์ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด จำกัด (มหาชน), ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2563
          - ครูสิทธิศักดิ  จินดาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2563

          ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ที่ QR code ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438 อีเมล์ thammanoon@g.swu.ac.th

Print
3630

Categories

Archive