Montawan / 12 พฤษภาคม 2565 / Categories: ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมย่อยที่ 1.5 : โครงการนำเสนอผลงานการออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:00 – 18:30 น. ณ ห้อง 19-903อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          - กำหนดการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  :  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 02-6495000 ต่อ 18416

Print
1437

Categories

Archive