หลักเกณฑ์การประกวดการนำเสนอผลงานการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นระบบการประกันคุณภาพภายใน และใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และผลักดันการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานภายในสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัว รวดเร็ว ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการนำเสนอผลงานการออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของทุกหน่วยงานร่วมคิด ออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทำงานให้กับองค์กร

          โดยกำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2565 

          - รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  :  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 02-6495000 ต่อ 18416

Print
2890

Categories

Archive