โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1”  ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ onsite และ online ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

          กำหนดการ

          - ภาควิชาคณิตศาสตร์
          - ภาควิชาเคมี
          - ภาควิชาชีววิทยา
          - ภาควิชาจุลชีววิทยา
          - ภาควิชาฟิสิกส์
          - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
          - ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          - ภาควิชาวัสดุศาสตร์

หมายเหตุ : ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยผู้จัดโครงการไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาที่นิสิตสังกัด หรือ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18429, 18435

Print
3990

Categories

Archive