Montawan / 1 กันยายน 2565 / Categories: ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านการประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “ผ่านการประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9” จากมติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

Print
2050

Categories

Archive