เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) “เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565” โดยสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ระบบรับนิสิตใหม่ admission.swu.ac.th หรือ short link : https://bit.ly/3KZRf5k

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครฯ โทร. 02-6495000 ต่อ 12428,12429,12430,15730 เวลาติดต่อ จ.- ศ. 8.30 - 16.30 น. admission@g.swu.ac.th

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร โทร. 02-6495000 ต่อ 18432 อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th (นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์)

Print
2477

Categories

Archive