โครงการนำเสนอผลงานนิสิต (SCI Fair) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

          ประกาศรางวัลผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานแบบ 3MT (3 Minute Thesis) โครงการนำเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair – Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         - ประกาศรางวัล


(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดเต็ม)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดการจัดส่งผลงานการวิจัย/โครงงาน ในรูปแบบบทคัดย่อและคลิป VDO 3MT ในการเข้าร่วม โครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair – Senior Project Presentation ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติ

          เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา และ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร กศ.บ. 4 ปี) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานนิสิตปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว

2. รายละเอียดการส่งบทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) (จะมาอัปเดทเพิ่มเติมเมื่อใกล้ถึงระยะเวลาครบกำหนดการดำเนินการของแต่ละหัวข้อ)

OpenChat ของงาน

 

ดาวน์โหลด : template (.zip)

หัวข้อ รายละเอียด
1. ลงทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3HVespp
***1 กลุ่มลงทะเบียนแค่ 1 ครั้งเท่านั้น

- ตรวจสอบรายชื่อและรหัสประจำกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้ว

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

2. รูปแบบและกำหนดการส่ง Abstract

1. Template Abstract จะมี 2 รูปแบบ ดังนี้
     1.1 นิสิตที่ร่วมงานวิจัยอยู่หน่วยงาน/สาขาวิชาเดียวกัน
     1.2 นิสิตที่ร่วมงานวิจัยอยู่ต่างหน่วยงาน/สาขาวิชา
โดยนิสิตสามารถเลือก Download Template Abstract ได้ที่ template (.zip)

2. ส่งบทคัดย่อฉบับ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น

3. สามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่ วันที่ 17 มีนาคม 2566 ถึง 4 เมษายน 2566 ที่ https://bit.ly/3DCp2yM

4. กรรมการดำเนินการตรวจสอบบทคัดย่อ วันที่ 5-12 เมษายน 2566

5. สำหรับบทคัดย่อที่คณะกรรมการให้ดำเนินการแก้ไข นิสิตต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและส่งคืนภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. (ช่องทางการจัดส่งบทคัดย่อฉบับแก้ไขจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ของนิสิตตัวแทนกลุ่ม)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
3. การนำเสนอผลงานและกำหนดส่ง 3MT

1. ให้นำเสนอผลงานในรูปแบบของ 3MT (Three Minute Thesis) โดยทำการอัดคลิป VDO นำเสนอผลงานผ่านPowerPoint เป็นภาษาอังกฤษ ขนาด 34 ซม. x 19 ซม. เพียง 1 หน้าเท่านั้น พร้อมอธิบายภาพรวมของผลงานการวิจัย/โครงงานด้วยภาษาอังกฤษให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ โดยมีความยาวคลิปไม่น้อยกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที

ตัวอย่างการนำเสนอ
- https://www.youtube.com/watch?v=Q-0os7z7aJ4
- https://www.youtube.com/watch?v=d8lUucQ9GGc

ตัวอย่าง การนำเสนอของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
- https://bit.ly/3DEntk2

2. Upload Video 3MT ที่ Youtube และนำส่ง link video https://bit.ly/3wQnk9d

กำหนดส่ง ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.


***ประกาศผลรางวัล Video 3MT วันที่ 21 เมษายน 2566
***มอบรางวัลวันที่ 27 เมษายน 2566 รายละเอียดจะแจ้งให้ ทราบอีกครั้ง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

***กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-6495000 ต่อ 18429 หรือ chanachai@g.swu.ac.th
 

Print
6513

Categories

Archive