โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

          ขอเชิญ อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2565 และอาจารย์ประจำภาควิชาทุกท่าน และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) นิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ทั้งนี้สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

          -  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) นิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
             ลิงก์ (นิสิต) :   https://bit.ly/3mvZnT0

*กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 ภายใน 21.00 น.

 

          - สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 อาจารย์ประจำสาขา/ภาควิชา
            ลิงก์ (อาจารย์) :   https://bit.ly/3o6efYH

*กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 21 เมษายน 2566

 

          - กำหนดการ

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
1671

Categories

Archive