ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (call for paper) Science Essence Journal ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567 (Volumn 40 No.1 January – June 2024)

          ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (call for paper) วารสาร “Science Essence Journal” ฉบับที่ 1 มกราคม  – มิถุนายน 2567 (Volumn 40 No.1 January – June 2024)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : Link : https://ejournals.swu.ac.th/index.php/sej

ติดต่อสอบถาม : อีเมล์ : scjournal@g.swu.ac.th

Print
1060

Categories

Archive