ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลจากการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

          ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ และ อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย Coffee Innovation Research Unit ที่ได้รับรางวัลจากการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

          🎗🎯 ผลงาน  “กาแฟอะราบิกาจากกระบวนการผลิตใหม่ Facultative Anaerobic Yeasts (FAY) process” โดย รศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์, ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม, ผศ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย ภาควิชาจุลชีววิทยา และ รศ.ดร.สิริธร สโมสร, อาจารย์ ดร.กุลวดี ดลโสภณ, รศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม ภาควิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

โดยได้รับรางวัลดังนี้

          🏅รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ  

          🏅รางวัล NRCT Special Award

          🏅รางวัล Special Prize of Korea Invention Promotion Association

----------------------------------------

ขอขอบคุณข้อมูล/ภาพจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

----------------------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

Print
582

Categories

Archive