Montawan / 17 พฤษภาคม 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          กองบริการการศึกษา มศว ขอเชิญ คณาจารย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ” ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 801, 802 อาคารเรียนรวม มศว ประสานมิตร

โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมฯ ที่เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ http://academic.swu.ac.th/ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15617

Print
11458

Categories

Archive