Montawan / 13 กรกฎาคม 2559 / Categories: โครงการ, นิสิต

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559" ในวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559 เวลา 8.45 - 15.00 น. ณ ห้อง 19-402 และ 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

          ทั้งนี้ เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมฯ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2559 (กำหนดการ)


แบบประเมินโครงการ

- วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-402 (วิชาคณิตศาสตร์) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-403 (วิชาภาษาอังกฤษ) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-402 (วิชาฟิสิกส์) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-403 (วิชาชีววิทยา) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-402 (วิชาเคมี) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-403 (วิชาฟิสิกส์) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-402 (วิชาชีววิทยา) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-403 (วิชาเคมี) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-402 (วิชาภาษาอังกฤษ) / สถิติผลการประเมิน
- วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ห้อง 19-403 (วิชาคณิตศาสตร์) / สถิติผลการประเมิน


ผู้ดำเนินโครงการ : ฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

Print
10363

Categories

Archive