Montawan / 13 กรกฎาคม 2559 / Categories: ทุนการศึกษา, นิสิต

กำหนดการการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เรื่อง "กำหนดการการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

Print
9267

Categories

Archive