Montawan / 4 กันยายน 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดให้บริการ ตรวจบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อสำหรับการนำเสนอผลงาน บทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดให้บริการ "ตรวจบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อสำหรับการนำเสนอผลงาน บทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

          สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/gradswu/ และ grad.swu.ac.th หรือสแกนจาก QR code

 

Print
9938

Categories

Archive