การสัมมนาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เรื่อง "สะเต็มศึกษา ความท้าทายและโอกาสทางการวิจัย"

         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง การสัมมนา เรื่อง "สะเต็มศึกษา ความท้าทายและโอกาสทางการวิจัย" โดย อ.ดร.พินิจ ขำวงษ์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มศว  ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 15-622 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

รายละเอียดกรุณาติดต่อ : อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18251 อีเมล์ bongkoj@g.swu.ac.th

Print
8134

Categories

Archive