Montawan / 5 กันยายน 2559 / Categories: ทุนวิจัย, นิสิต

ผลการพิจารณาทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

          ตามที่ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศเรื่อง ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น บัดนี้การพิจารณาทุนเสร็จสิ้นแล้ว

          ประกาศผลการพิจารณาทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
10293

Categories

Archive