Montawan / 5 กันยายน 2559 / Categories: ทุนวิจัย, นิสิต

ทุนอุดหนุนการทำวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้ทิศทางการพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับโจทย์วิจัยในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรเงินรายได้จำนวนหนึ่งเพื่อกระตุ้นการริเริ่มทำโครงการวิจัย
    
          ในการนี้ ฝ่ายวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งผ่านทางภาควิชามายังฝ่ายวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559  โดยที่หากมีงบประมาณเหลือจะดำเนินการเปิดรับสมัครในรอบต่อไป

          ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
9747

Categories

Archive