การสัมมนาฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง Anderson Localization and New Perspectives

[*การสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว]

          ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง “การสัมมนาฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา” เรื่อง Anderson Localization and New Perspectives โดย ดร.สุจินต์ สุวรรณะ

          ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-803 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

รายละเอียดกรุณาติดต่อ ภาควิชาฟิสิกส์
โทร.02-649-5000 ต่อ 18163

Print
8456

Categories

Archive