โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่
อาจารย์ธนูชัย ภูอุดม (อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ชัยนะกุล (อาจารย์ภาควิชาเคมี) และ คณาจารย์บุคลากรอาวุโส คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559"

          ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204กข ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (กำหนดการ)

รายละเอียดกรุณาติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417, 18447, 18408

Print
8841

Categories

Archive