Montawan / 24 พฤศจิกายน 2559 / Categories: ทุนการศึกษา, นิสิต

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2559

          ด้วย คณะอนุกรรมการมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล ได้พิจารณาให้ “ทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2559” แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 23 ราย ในจำนวนนี้เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 6 ราย
 
 
Print
8799

Categories

Archive