ผลงานวิจัย มศว ติดอันดับ 6 ของประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากการจัดอันดับของวารสาร Nature (ก.ย.58-ส.ค.59)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ และ อาจารย์ ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว และ หน่วยวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงและฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ (THEPA@SWU) ในโอกาสที่ “ผลงานวิจัย มศว ติดอันดับ 6 ของประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากการจัดอันดับของวารสาร Nature (ก.ย.58-ส.ค.59)” ดังรายละเอียด (คลิก)

โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณามีจำนวน 3 ผลงาน ดังนี้


- ผลงานของ อาจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

  1. One-loop corrections to the perturbative unitarity bounds in the CP-conserving two-Higgs doublet model with a softly broken Z2Z2 symmetry
  2. Nonstandard Yukawa couplings and Higgs portal dark matter

และ

- ผลงานของ อาจารย์ ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์ จำนวน 1 ผลงาน ดังนี้

  1. The X-ray spectral evolution of the ultraluminous X-ray source Holmberg IX X-1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18163

 

Print
11349

Categories

Archive