Montawan / 27 มกราคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ คณาจารย์สมัครเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

          ขอเชิญ คณาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ที่ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป) "แสดงความจำนงเพื่อสมัครเป็นผู้มีสิทธิรับเลือกเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ" ภายในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309) ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          ทั้งนี้ ขอเชิญ คณาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน) ใช้สิทธิลงคะแนนเลือก “กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ” ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10

          สำหรับผู้มีสิทธิออกเสียง ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานนอกส่วนงาน รวมทั้งไปสอนที่องครักษ์ หรือพื้นที่อื่นของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาทำการของวันที่มีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก ซึ่งไม่สามารถลงคะแนนตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้ใช้สิทธิออกเสียงล่วงหน้าได้ โดยวิธีการทำเครื่องหมาย x ในบัตรเลือกผู้สมัครและใส่ซองปิดผนึกยื่นต่อหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309) ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินการฯ : อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้ โทร.18415, 18408

Print
5489

Categories

Archive