Montawan / 24 มีนาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม วารสารกลุ่มที่ 1 ของ TCI เปิดรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์

          ด้วย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ และถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI 

          ทั้งนี้ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-754-416

Print
14650

Categories

Archive