รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

          ประกาศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

          กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

          สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/ หรือ https://drive.google.com/file/d/0B7PGmdBt1YFdMHNBOFB2a0ZEU1E/view

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 02-649-5000 ต่อ 18432,18435

 

Print
10589

Categories

Archive