บรรยาย รายวิชา สัมมนาวัสดุศาสตร์ I (วส 592) เรื่อง การพัฒนาอัลลอยเงิน เพื่อการผลิตเงินสปริง 935

          ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมฟังการบรรยาย รายวิชา สัมมนาวัสดุศาสตร์ I (วส 592) เรื่อง "การพัฒนาอัลลอยเงินเพื่อการผลิตสปริงเงิน 935"

          โดย ดร. สิริวรรณ สกุลตันเจริญชัย ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-12.30 น. ณ อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 10-108

รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
เฟซบุก www.facebook.com/MaterialsSWU/

Print
8633

Categories

Archive