Montawan / 27 พฤศจิกายน 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็น กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

           ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ) ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็น “กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์” ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)

 

*หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ที่มีชื่อในประกาศรายชื่อคนใด ที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยหรือได้รับอนุญาตให้ลาเป็นหนังสือ ที่ตรงกับวันที่กำหนดให้มีการเสนอชื่อฯ ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ คนนั้น ใช้สิทธิเสนอชื่อฯ ล่วงหน้าได้ โดยให้เสนอชื่อลงในบัตรเสนอชื่อ แล้วพับใส่ซองปิดผนึกยื่นต่อประธาน คณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อฯ ได้ในระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดทำการ) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

**ดูประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ได้ที่ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)

คณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อฯ : อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ (ประธานกรรมการฯ) นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช (กรรมการ) นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (กรรมการ) นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม (กรรมการ) นางสาวกุสุมา สุขใหม่ (กรรมการและเลขานุการ) โทร.18415, 18408

Print
5071

Categories

Archive