Montawan / 1 ธันวาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)

          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)” ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครขอรับทุน แบบฟอร์ม วท 5-03 พร้อมหลักฐาน มายัง “ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์” โดยเปิดรับสมัครทุนฯ ตั้งแต่วันนี้ - 5 มกราคม 2561

         - ประกาศ
         - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครรับทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
9338

Categories

Archive