Montawan / 27 ธันวาคม 2560 / Categories: ทุนการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 คณะว

          ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ได้หมดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 (ในระบบการรับสมัคร http://www.dpstcenter.org/psmt/)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้

          - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน      

 

กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
          ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ

สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ดังนี้
          1)    วิชาเอกที่สมัครเข้ารับทุน     (100 คะแนน)        เวลา  09.00 – 12.00 น.
                 (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์)
          2)    วิชาวัดแววความเป็นครู    (100 คะแนน)        เวลา  13.00 – 15.00 น.

Print
7269

Categories

Archive