16 ม.ค. 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

          ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับ “ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ”

          ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนฯ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด และส่งมายัง “หน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์” เพื่อรวบรวมส่ง สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว ต่อไป

          รายละเอียดเพิ่มเติม http://research.swu.ac.th/ หรือ โทร 02-649-5000 ต่อ 11015, 11081

Print

Number of views (1485)      Comments (0)

Tags:

x

Archive