Montawan / 23 กุมภาพันธ์ 2561 / Categories: สมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-024 สังกัดสาขาวิชาสถิติ/คณิตศาสตรศึกษา/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-0246 สังกัดสาขาวิชาสถิติ/คณิตศาสตรศึกษา/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,750 บาท ในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาหรือคณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติ สถิติประยุกต์ หรือทางคอมพิวเตอร์

           โดยเปิดรับสมัคร บัดนี้ - 6 มีนาคม 2561 ในวันเวลาทำการ (8.30 - 16.30 น.) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415, 18418 หรือลิงค์ https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27645

Print
9882

Categories

Archive